BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 458/BKH-PC
V/v: áp dụng ưu đãi đầu tư đối với các doanh nghiệp đầu tư sản xuất trong cụm công nghiệp

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh BìnhĐịnh

Phúc đáp Công văn số 860/KHĐT-TTXT ngày 28/12/2007 của QuýSở về việc áp dụng ưu đãi đầu tư đối với các doanh nghiệp đầu tư sản xuất trongcụm công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm 31, mục V, Phần B, Phụ lục I, Danh mục lĩnh vực ưu đãiđầu tư ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định“đầu tư kinh doanh hạ tầng và đầu tư sản xuất trong cụm công nghiệp, điểm côngnghiệp, cụm làng nghề nông thôn” là lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

Do vậy, hoạt động đầu tư sản xuất trong cụm công nghiệp,điểm công nghiệp, cụm làng nghề nông thôn thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo quyđịnh nêu trên.

Bộ Kế hoạch và đầu tư thông báo để quý Sở biết và thựchiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Cục thuế, Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, Vụ KCN, HTX, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Kiếm