BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4584/TCHQ-GSQL
V/v quản lý nhập khẩu điện thoại di động.

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2008

Kínhgửi: Bộ Công Thương

Phúc đáp công văn số 189/BCT-XNKngày 10/9/2008 của Quý Bộ về vấn đề nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan cơ bảnthống nhất với nội dung tại văn bản Thông báo về việc quản lý nhập khẩu điện thoạidi động năm 2008 do Quý Bộ dự thảo và có thêm một số ý kiến sau đây:

1. Đề nghị Quý Bộ nghiên cứuthêm Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật để ra thể thức văn bản phù hợpvới quy định.

2. Cần tách bạch nội dung quyđịnh chỉ cho phép nhập khẩu điện thoại di động qua hai cửa khẩu sân bay Nội Bàivà Tân Sơn Nhất với nội dung quy định về áp dụng chế độ cấp giấy phép tự độngđể tránh sự hiểu lầm.

3. Về thời hạn hiệu lực củaThông báo. Đề nghị có khoảng thời gian nhất định để doanh nghiệp biết và thựchiện, tránh tình trạng doanh nghiệp không điều chỉnh hợp đồng mua bán kịp, sẽbị thiệt hại, gây khiếu kiện sau này.

4. Về hồ sơ xem xét thời hạn áp dụng.Chỉ nên quy định xem xét đối với hợp đồng mua bán, không nên quy định thêm vềL/C và vận đơn, vì có trường hợp nhập khẩu không mở L/C hoặc lô hàng không cóvận đơn. Trường hợp nhập khẩu phi mậu dịch cần có nội dung quy định cụ thể.

Nơi nhận:- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu