BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcư
*******

Số: 4592/TCT-HT
V/v: Chính sách thuế đối với hoa hồng môi giới xuất khẩu

 Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2007

Kính gửi: Công ty Lương thực Đồng Tháp

Trả lời công văn số 595/CT-TCKT ngày 06/09/2007của Công ty Lương thực Đồng Tháp hỏi về chính sách thuế đối với hoa hồng môigiới xuất khẩu gạo, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về thuế nhà thầu nước ngoài đối với hoahồng môi giới, Tổng cục thuế đã có công văn số 3859/TCT-CS ngày 18/9/2007 gửiCục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (photocopy kèm theo).

Đề nghị Công ty Lương thực Đồng Tháp liên hệ với CụcThuế tỉnh Đồng Tháp để được hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp;
- Lưu: VT, HT(2b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN HỖ TRỢ NNT
Trần Quang Chiến