BỘ TÀI CHÍNH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 4596/BTC-CĐKT
V/v: Vướng mắc trong hạch toán kế toán

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Sở tài chính Đồng Nai

Trả lời Công văn số 415/STC-TCDN ngày 20/3/2007 của Sở Tài chính Đồng Nai về việc vướng mắc trong hạch toán kế toán về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp ở các Tổng công ty (Công ty mẹ) được ghi nhận:

Nợ TK 111, 112

Có TK 418 – Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

Nếu tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp được sử dụng để bổ sung vốn kinh doanh thì căn cứ vào quyết định bổ sung nguồn vốn kinh doanh, kế toán ghi:

Nợ TK 418 – Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh.

Đơn vị phải mở sổ theo dõi chi tiết tình hình thu và sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị đơn vị trình bày bằng văn bản về Bộ Tài chính để được giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, Vụ CĐKT&KT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN
PHÓ VỤ TRƯỞNGĐặng Thái Hùng