BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4597/TCT-CS
V/v lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 1 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 16607/CT-HTr ngày13/11/2008 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về lệ phí trước bạ ô tô cần cẩu, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1c mục I phần I Thông tưsố 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quyđịnh của pháp luật về lệ phí trước bạ: "Đối tượng chịu lệ phí trước bạ làcác tài sản quy định tại Điều 1 Nghị định số 176/1999/NĐ-CP cụ thể như sau:

...c/ Ô tô là tất cả các phương tiện vận tải cơgiới đường bộ có từ 4 bánh trở lên, kể cả: rơ móc và sơ mi rơ móc; xe tải chởcần cẩu; xe chở bê tông; xe chở xăng dầu; xe gắn các thiết bị ra đa, máy đo tầnsố, thiết bị truyền hình; khung hoặc tổng thành máy ô tô thay thế phải đăng kýlại quyền sở hữu tài sản. Trừ các máy, thiết bị không phải là phương tiện vậntải, như: xe lu, cần cẩu (kể cả xe cần cẩu tự hành chỉ chuyên dùng để cẩu), máyxúc, máy ủi, xe máy nông lâm nghiệp (máy cày, máy bừa, máy xới, máy làm cỏ, máytuốt lúa, máy kéo...), xe tăng, xe xích, xe bọc thép và các máy, các thiết bị kháckhông phải là phương tiện vận tải".

Do vậy, chiếc xe ôtô cần cẩu nhãn hiệu KAMAZ,số máy 056054, số khung 0011284-87 của Công ty TNHH và SX Hoàng Lập là ôtô, cótham gia giao thông nên thuộc diện chịu lệ phí trước bạ khi Công ty TNHH và SXHoàng Lập đăng ký sở hữu, sử dụng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương