VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 4603/VPCP-KTTH
V/v áp dụng thuế tuyệt đối đối với than xuất khẩu

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tạicông văn số 7228/BTC-CST ngày 23 tháng 6 năm 2008 về việc đề nghị áp dụng quảnlý bằng hạn ngạch và thuế tuyệt đối đối với than xuất khẩu, thay mặt Thủ tướngChính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đồng ý về nguyên tắc với đề xuất củaBộ Tài chính tại công văn nêu trên và giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp vớiBộ Công Thương và các cơ quan liên quan xây dựng phương án thực hiện cụ thểtrình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, KTN, TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S. 15

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc