BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4604/LĐTBXH-TL
V/v điều chỉnh bổ sung phụ cấp khu vực

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2002

Kính gửi: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, sau khi làm việc với đại diện của Uỷ ban nhân dânh tỉnh Nghệ An về việc điều chỉnh, bổ sung phụ cấp khu vực theo đề nghị tại công văn số 5700CV/UB ngày 26 tháng 12 năm 2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Bộ Lao động thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

1. Hiện nay Liên Bộ đang chuẩn bị cho việc cải cách chính sách tiền lương, trong đó có nội dung sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp khu vực, vì vậy các mức phụ cấp khu vực tạm thời giữ như hiện nay (Liên Bộ sẽ trình Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian bảo lưu đối với các địa bàn có điều chỉnh giảm mức phụ cấp khu vực cho đến khi sửa đổi, bổ sung các chế độ phụ cấp)

2. Bộ Lao động-Thương binh và xã hội đề nghị đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành rà soát các mức phụ cấp khu vực trên địa bàn, đề nghị Liên Bộ bổ sung phụ cấp khu vực đối với các xã mới thành lập, sáp nhập; điều chỉnh đối với các địa bàn xã mà mức phụ cấp khu vực hiện hành quá bất hợp lý.

Khi đề nghị điều chỉnh, bổ sung phụ cấp khu vực, phải cân đối với các xã lân cận và dự tính quỹ phụ cấp tăng thêm để Liên Bộ xem xét, quyết định./.

KT BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng