BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4605/LĐTBXH-TL
V/v xếp doanh nghiệp hạng I

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2002

Kính gửi: Bộ Tài chính

Ngày 13/12/2002, Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau có công văn số 2598/UB để nghị thoản thuận xếp hạng 1 đối với Công ty Thương nghiệp Cà Mau trực thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh Cà Mau

Căn cứ quy định tại Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH ngày 31/12/1998 và Thông tư số 10/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 4/4/2000 của Liên Bộ Lao động-Thương binh và xã hội-Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạnh doanh nghiệp Nhà nước, báo cáo quyết toán tài chính năm 2000, 2001 và ước thực hiện năm 2002 qua xem xét thì Công ty Thương nghiệp Cã Mau đủ điểm xếp hạng doanh nghiệp hạng 1

Bộ Lao động-Thương binh và xã hội dự thảo công văn trả lời Uỷ ban nhân dẩn tỉnh Cà Mau, để nghị Bộ Tài chính tham gia ý kiến để Bộ Lao động-Thương binh và xã hội hoàn chính văn bản trả lời Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau./.

KT BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng