THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 461/TTg-QHQT
V/v phê chuẩn Hiệp định vay cho Dự án Thủy lợi miền Trung, vốn vay ADB

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2007

Kính gửi: Chủ tịch nước

Được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngânhàng Nhà nước Việt Nam Lê Đức Thúy đã thay mặt nhà nước ta ký với Giám đốc Quốcgia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam Hiệp định Vay cho Dự án Thủylợi miền Trung.

Theo nội dung Hiệp định đã ký, Dự án trị giá 99 triệu USD,trong đó vay ADB 74,3 triệu USD (tương đương 52.128.000 triệu SDR theo tỷ giátại thời điểm đàm phán 1 SDR = 1,42535 USD), thời hạn vay 32 năm, 8 năm ân hạn,lãi suất 1%/năm trong thời gian ân hạn và 1,5% cho các năm tiếp theo. Vốn đốiứng của Chính phủ Việt Nam: 24,7 triệu USD, gồm Ngân sách Trung ương và ngânsách địa phương. Mục tiêu chính của Dự án là xóa đói giảm nghèo ở 6 tỉnh thamgia Dự án gồm: Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi vàBình Định.

Theo quy định hiện hành của pháp luật về ký kết và thực hiệnđiều ước quốc tế, Thủ tướng Chính phủ trân trọng đề nghị Chủ tịch nước xem xét,phê chuẩn Hiệp định Vay đã ký với ADB cho Khoản vay nói trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP (để b/c);
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các tỉnh: Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, PCN Văn Trọng Lý,
- Các Vụ: TH, NN, KTTH, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (5). 30

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng