BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4631/TCT-CS V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 2 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hoà

Trả lời công văn số 3839/CT-TTHTngày 23/9/2008 của Cục thuế tỉnh Khánh Hoà và công văn HVS.Acc-251008 ngày25/10/2008 của Công ty TNHH nhà máy đóng tàu Huyndai -Vinashin đề nghị hướngdẫn về thuế GTGT đối với dịch vụ sửa chữa phương tiện vận tải của nước ngoài,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1, mục II, phần B Thông tưsố 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 và điểm 1, mục III Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 1/1/2000)hướng dẫn: thuế suất 0% áp dụng đối với sửa chữa máy móc, thiết bị, phương tiệnvận tải, cung ứng dịch vụ phần mềm cho nước ngoài, cho doanh nghiệp chế xuất;dịch vụ xuất khẩu lao động.

Tại điểm 1.2c, mục III, phần B Thôngtư số 120/2003/TT-BTC nêu trên và Điểm 3 Thông tư 84/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn: hàng hoá, dịch vụxuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% phải có đủ điều kiện và thủ tụcsau: Hợp đồng bán hàng hoá, gia công hàng hoá (đối với trường hợp gia công hànghoá) cho tổ chức cá nhân nước ngoài; Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xácnhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu; Hàng hoá xuất khẩu phải thanh toán quangân hàng; Hoá đơn GTGT bán hàng hoá cho nước ngoài.

- Đối với dịch vụ xuất khẩu khôngphải làm thủ tục khai báo hải quan thì không phải mở tờ khai hải quan.

Tại điểm 1.23, mục II, phần A Thôngtư 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng khôngchịu thuế GTGT: "Hàng hoá, dịch vụ cung cấp để đảm bảo hoạt động củaphương tiện vận tải quốc tế như xăng, dầu, sửa chữa, sơn, bảo dưỡng phương tiệnvận tải và một số hàng hoá, dịch vụ khác cung ứng để đảm bảo hoạt động của phươngtiện vận tải quốc tế, trừ các dịch vụ đăng kiểm, bảo hiểm, sửa chữa, sơn, bảodưỡng cung ứng trực tiếp cho phương tiện vận tải thuộc sở hữu của tổ chức, cánhân Việt Nam hoặc phương tiện vận tải do tổ chức, cá nhân Việt Nam thuê trần,thuê định hạn của tổ chức, cá nhân nước ngoài đều thuộc diện chịu thuế GTGTtheo hướng dẫn tại phần B Thông tư này.

Phương tiện vận tải quốc tế nêu tạiđiểm 1.23.d.2 này bao gồm:

+ Phương tiện vận tải thuộc sở hữucủa tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thực hiện hoạt động vận tải quốc tế.

+ Phương tiện vận tải thuộc sở hữucủa tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc phương tiện vận tải do tổ chức, cá nhân ViệtNam thuê định hạn, thuê trần của tổ chức, cá nhân nước ngoài để thực hiện hoạtđộng vận tải quốc tế".

Theo báo cáo của Cục thuế tỉnh KhánhHoà và Công ty TNHH nhà máy đóng tàu Huyndai -Vinashin thì Công ty TNHH nhà máyđóng tàu Huyndai - Vinashin ký hợp đồng với chủ tàu nước ngoài, làm thủ tụcnhập khẩu tàu của chủ tàu nước ngoài để sửa chữa với tư cách là nhà nhập khẩu,tàu được chuyển đến để sửa chữa là tàu không hoạt động, tại thời điểm sửa chữakhông có khả năng tiến hành vận tải hoặc không trong hành trình vận tải quốctế, tại thời điểm này các tàu thuyền chỉ có bản chất là máy móc, thiết bị cầnđược sửa chữa chứ không phải là phương tiện tải. Sau khi sửa chữa xong, Công tyTNHH nhà máy đóng tàu Huyndai - Vinashin xuất khẩu các con tàu này trở lại chochủ tàu với tư cách là nhà xuất khẩu có hợp đồng ký với khách hàng nước ngoài,tờ khai hải quan, hoá đơn GTGT và bên nước ngoài thanh toán tiền dịch vụ sửachữa qua ngân hàng thì dịch vụ sửa chữa tàu của Công ty TNHH nhà máy đóng tàuHuyndai -Vinashin là dịch vụ xuất khẩu, áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Căn cứ hướng dẫn trên và tình hìnhthực tế của Công ty TNHH nhà máy đóng tàu Huyndai -Vinashin, đề nghị Cục thuếtỉnh Khánh Hoà hướng dẫn trường hợp của Công ty TNHH nhà máy đóng tàu Huyndai-Vinashin áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ sửa chữa phương tiện vậntải của nước ngoài theo chế độ quy định như đã trích dẫn ở trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếtỉnh Khánh Hoà được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương