BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4633/TCT-CS V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 2 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 3937/CT-KTr2 ngày16/9/2008 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế suấtthuế GTGT đối với sản phẩm tê, cút, khớp nối bằng đồng, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Tại điểm 3.4, Mục II, phần B Thôngtư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suấtthuế GTGT.

Tại điểm 3.4, Mục II, phần B Thôngtư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2007 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luậtthuế GTGT hướng dẫn: "sản phẩm cơ khí tiêu dùng" áp dụng thuế suấtthuế GTGT 10%.

Các mức thuế suất thuế GTGT nêu trênđây được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhậpkhẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại. Trong quá trình thực hiệnnếu có trường hợp hướng dẫn thực hiện mức thuế giá trị gia tăng theo Danh mụcBiểu thuế nhập khẩu ưu đãi không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này hoặcmức thuế giá trị gia tăng áp dụng không thống nhất đối với cùng một loại hànghoá nhập khẩu và sản xuất trong nước thì cơ quan thuế địa phương và cơ quan hảiquan địa phương vẫn thực hiện thu thuế theo mức thuế suất đã thông báo hoặc trảlời cho cơ sở kinh doanh, đồng thời tổng hợp báo cáo về Bộ Tài chính. Bộ Tàichính sẽ căn cứ quy định tại Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghịđịnh số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày13/12/2005 của Chính phủ để hướng dẫn thực hiện.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợpCông ty thương mại và chế tạo kim loại Việt Nam sản xuất sản phẩm tê, cút, khớpnối bằng đồng là sản phẩm cơ khí tiêu dùng, áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếtỉnh Quảng Ninh được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương