BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4635/TCHQ-KTTT
V/v thuế GTGT sách khoa học kỹ thuật

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2008

Kính gửi:

Công ty TNHH Thông tin kỹ thuật Minh Anh(92 Huỳnh Khương An, P. 3, Tp. Vũng Tàu)

Tổng cục Hải quan nhận được công vănsố 09/2008/MA ngày 10/9/2008 của Công ty TNHH Thông tin kỹ thuật Minh Anh hỏivề thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) sách khoa học kỹ thuật. Về vấn đềnày, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1.13.e, MụcII, Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫnthi hành về thuế GTGT, thì: Sách khoa học kỹ thuật là sách dùng để giới thiệu,hướng dẫn những kiến thức khoa học, kỹ thuật có quan hệ trực tiếp đến sản xuấtvà các ngành khoa học kỹ thuật thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH Thông tin kỹ thuật Minh Anh được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc