BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4637/TCT-CS V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Công ty TNHH Ngọc TraiSài Gòn

Trả lời công văn số 22/SGP ngày29/8/2008 của Công ty TNHH Ngọc Trai Sài Gòn về thuế GTGT đối với sản phẩm nhânvỏ trai, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Nhân vỏ trai được làm bằng vỏ trai,qua chế biến gia công dùng các loại acid, base và nước oxy già xử lý để màimòn, trơn bóng, dùng để cấy ghép trong việc nuôi trai lấy ngọc. Do đó, nhân vỏtrai không phải là "sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi", thuộc diện chịuthuế GTGT.

Trường hợp chi nhánh Công ty ở PhúYên là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ sản xuất nhân vỏ trai xuất choCông ty mẹ ở Khanh Hoà để tiếp tục quy trình sản xuất ngọc thì đây là sản phẩmluân chuyển nội bộ không phải tính thuế GTGT theo quy định tại điểm 4 mục Iphần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính: "Đối vớihàng hoá luân chuyển nội bộ như xuất hàng hoá để chuyển kho nội bộ xuất vật tư,bán thành phẩm để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinhdoanh không phải tính, nộp thuế GTGT".

Trường hợp chi nhánh Công ty tại PhúYên là đơn vị hạch toán phụ thuộc trực tiếp bán nhân vỏ trai cho khách hàngngoài Công ty hoặc chi nhánh là đơn vị hạch toán độc lập bán nhân vỏ trai choCông ty mẹ thì khi bán hàng hoá phải lập hoá đơn áp dụng thuế suất thuế GTGT10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tyTNHH Ngọc Trai Sài Gòn được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương