BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4641/TCT-CS V/v ưu đãi thuế đối với Dự án Nhà máy Đạm Cà Mau

Hà Nội, ngày 2 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Tập đoàn dầu khí ViệtNam

Trả lời công văn số 6940/DKVN-TCKTngày 18/09/2008 của tập đoàn dầu khí Việt Nam về việc ưu đãi thuế đối với Dự ánNhà máy Đạm Cà Mau, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Ưu đãi thuế xuất khẩu, thuế nhậpkhẩu:

Theo Điểm 1 Mục I Phần D Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuấtkhẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì:

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trongcác trường hợp sau được miễn thuế nhập khẩu, xuất khẩu bao gồm:

1.6. Hàng hóa nhập khẩu để tái tạotài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư quy định tại Danh mục A hoặc BPhụ lục I hoặc Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật Đầu tư, bao gồm:

1.6.1. Thiết bị, máy móc.

1.6.2. Phương tiện vận tải chuyêndùng trong dây chuyền công nghệ được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận; phươngtiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ôtô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phươngtiện thủy.

1.6.3. Linh kiện, chi tiết, bộ phậnrời, phụ tùng gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sửdụng đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng quy địnhtại điểm 1.6.1 và 1.6.2 Mục này.

1.6.4. Nguyên liệu, vật tư dùng đểchế tạo thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linhkiện, chi tiết bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắpráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc quy định tại điểm 1.6.1Mục này.

1.6.5. Vật tư xây dựng trong nướcchưa sản xuất được.

1.15. Nguyên liệu, vật tư, linh kiệnnhập khẩu để sản xuất của các dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyếnkhích đầu tư quy định tại Danh mục A Phụ lục I hoặc thuộc Danh mục địa bàn cóđiều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục II ban hànhkèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chitiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư được miễn thuế nhập khẩutrong thời hạn 05 năm kể từ ngày bắt đầu sản xuất.

Căn cứ theo quy định trên, Dự án Nhàmáy Đạm Cà Mau được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1218/QĐ-TTg ngày 10/9/2001 xây dựng tại xã Khánh An thuộc huyện U Minh tỉnh CàMau thuộc Danh mục C địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theoquy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999của Chính phủ được hưởng ưu đãi về thuế nhập khẩu theo các quy định trên.

Đối với Máy móc, thiết bị, phụ tùnglinh kiện chi tiết đi kèm và phương tiện vận tải do các nhà thầu nhập khẩu vàoViệt Nam theo phương thức tạm nhập tái xuất để phục vụ thi công công trình Dựán, Nhà thầu phải kê khai nộp thuế nhập khẩu theo quy định, khi tái xuất rakhỏi Việt Nam sẽ được hoàn lại thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm 9 Mục IPhần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC nêu trên.

Về thủ tục, hồ sơ miễn thuế thựchiện theo hướng dẫn tại điểm 2, Mục I, Phần D Thông tư số 59/2007/TT-BTC nêutrên.

2. Ưu đãi thuế GTGT:

Theo điểm 1.4 Mục II Phần A Thông tưsố 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CPngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành luậtthuế giá trị gia tăng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giátrị gia tăng hướng dẫn: " Hàng hóa sau đây thuộc đối tượng không chịu thuếGTGT: Thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyềncông nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩuđể tạo tài sản cố định của doanh nghiệp;

... Trường hợp cơ sở sản xuất, kinhdoanh nhập khẩu dây chuyền thiết bị, máy móc đồng bộ thuộc diện không chịu thuếGTGT theo hướng dẫn tại điểm 1.4 này, nhưng trong dây chuyền đồng bộ đó có cảloại thiết bị, máy móc trong nước đã sản xuất được thì toàn bộ dây chuyền thiếtbị, máy móc đồng bộ này không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng".

Căn cứ theo hướng dẫn trên, trườnghợp Dự án Nhà máy Đạm Cà Mau nhập khẩu thiết bị, máy móc, phương tiện vận tảichuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư thuộc loại trong nước chưasản xuất được nhập khẩu để tạo TSCĐ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Đối với dây chuyền thiết bị, máy mócđồng bộ nhập khẩu thuộc diện không chịu thuế GTGT nhưng trong dây chuyền đồngbộ đó có cả loại thiết bị, máy móc trong nước đã sản xuất được thì toàn bộ dâychuyền thiết bị, máy móc đồng bộ này không thuộc diện chịu thuế GTGT.

Về thủ tục, hồ sơ miễn thuế thựchiện theo hướng dẫn tại điểm 1.4, Mục II, Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêutrên.

3. Ưu đãi thuế TNDN:

Theo quy định tại Điểm 3 Điều 46Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Luật thuế TNDN thì: Các cơ sở kinh doanh đang được hưởng ưu đãi về thuếTNDN theo quy định tại NĐ số 164/2003/NĐ-CP số 152/2004/NĐ-CP và các quyếtđịnh khác của Thủ tướng Chính phủ ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lựcthi hành thì tiếp tục được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại. Trường hợp mứcưu đãi về thuế suất và thời gian miễn, giảm thuế TNDN đang được hưởng thấp hơnmức ưu đãi quy định tại Nghị định này thì cơ sở kinh doanh được hưởng ưu đãitheo quy định tại Nghị định này cho thời gian còn lại.

Căn cứ theo Nghị định 24/2007/NĐ-CPnêu trên và Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ thì Dự ánNhà máy đạm Cà Mau được hưởng ưu đãi thuế TNDN áp dụng với cơ sở kinh doanh mớithành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặcbiệt ưu đãi đầu tư, cụ thể như sau:

Thuế suất thuế TNDN 10% trong 15 nămkể từ khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, miễn thuế TNDN trong 4 năm kểtừ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 9 năm tiếp theo.

Nguyên tắc, thủ tục miễn, giảm thuếTNDN thực hiện theo Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoànDầu khí Việt Nam biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương