BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4654/LĐTBXH-LĐTL V/v Tiền lương, phụ cấp lương đối với Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Tập đoàn Điện lực ViệtNam

Trả lời công văn số 4915/EVN-TC &NS ngày 20/10/2008 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ghitại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 14982/BTC-TCDN ngày 10/12/2008, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiếnnhư sau:

1/ Xếp lương và phụ cấp lương:

a) Người lao động làm việc theo hợpđồng lao động, thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc,Phó Tổng giám đốc, phó Giám đốc và Kế toán trưởng của Tổng công ty Truyền tảiĐiện Quốc gia xếp lương, phụ cấp lương theo thang lương, bảng lương và phụ cấplương quy định tại Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ,trong đó Thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, PhóTổng giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đươngcơ quan Tổng Công ty xếp lương chức vụ hoặc phụ cấp giữ chức vụ theo hạng doThủ tướng Chính phủ quyết định.

b) Việc chuyển xếp lương và phụ cấplương thực hiện theo quy định tại Thông tư số 15/2007/TT-BLĐTBXH ngày 31/8/2007của Bộ Lao động - thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số86/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ quy định quản lý lao động và tiềnlương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100%vốn điều lệ.

2/ Phụ cấp thu hút:

a) Thoả thuận áp dụng phụ cấp thuhút tính theo lương cấp bậc, chức vụ, chuyên môn, nghiệp vụ đối với công nhân,nhân viên, viên chức trực tiếp quản lý, vận hành, sửa chữa đại tu, sửa chữađiện nóng, thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 500 kvtrở lên thuộc Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia như sau:

- Mức 20%, áp dụng đối với côngnhân, nhân viên, viên chức trực tiếp quản lý, vận hành, sửa chữa đại tu, sửachữa điện nóng, thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 500kv trở lên ở vùng có mức phụ cấp khu vực hệ số thấp hơn 0,3;

- Mức 30%, áp dụng đối với côngnhân, nhân viên, viên chức trực tiếp quản lý, vận hành, sửa chữa đại tu, sửachữa điện nóng, thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 500kv trở lên ở vùng có mức phụ cấp khu vực hệ số 0,3;

- Mức 50%, áp dụng đối với côngnhân, nhân viên, viên chức trực tiếp quản lý, vận hành, sửa chữa đại tu, sửachữa điện nóng, thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 500kv trở lên ở vùng có mức phụ cấp khu vực hệ số 0,4 và 0,5;

- Mức 70%, áp dụng đối với côngnhân, nhân viên, viên chức trực tiếp quản lý vận hành, sửa chữa đại tu, sửachữa điện nóng, thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 500kv trở lên ở vùng có mức phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên.

b) Thời gian áp dụng phụ cấp thu hútlà 5 năm, tính từ ngày 01/11/2008. Cách tính trả, nguồn chi trả phụ cấp thu hútthực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTCngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tàichính hướng dẫn chế độ phụ cấp thu hút.

3/ Phụ cấp độc hại, nguy hiểm:

Công nhân, nhân viên, viên chức trựctiếp quản lý vận hành và sửa chữa đại tu thí nghiệm điện đường dây và trạm biếnáp có cấp điện áp 220 kv và cấp điện áp 500 kv thuộc Tổng Công ty Truyền tảiĐiện Quốc gia được thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm theo quy địnhtại Thông tư số 04/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội.

4/ Chế độ thưởng an toàn:

a) áp dụng chế độ thưởng an toàntính trên lương cấp bậc, chức vụ theo các mức như sau:

- Mức 20% đối với công nhân, nhânviên, viên chức quản lý vận hành, sửa chữa đại tu và sửa chữa điện nóng, thínghiệm điện đường đây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 220 kv trở lên, côngnhân, nhân viên, viên chức quản lý vận hành hệ thống mạng thông tin, mạng máytính trên hệ thống điện thuộc Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia.

- Mức 15% đối với viên chức lãnhđạo, quản lý kỹ thuật liên quan trực tiếp đến quá trình quản lý vận hành hệthống điện quốc gia thuộc Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia (không bao gồmđối tượng hưởng mức 20% nêu trên và nhân viên thu tiền điện, nhân viên thừahành phục vụ, tạp vụ, lái xe con hành chính, thường trực cơ quan, vườn hoa câycảnh).

b) Nguyên tắc thưởng, xác định quỹthưởng, xây dựng quy chế thưởng an toàn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tưliên tịch số 35/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/12/2005 của liên Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đặc thù đốivới công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành nghề trong các công ty nhànước.

5/ Quản lý tiền lương và thu nhập:

a) Tổng công ty Truyền tải Điện Quốcgia thực hiện quản lý lao động và tiền lương theo quy định tại Nghị định số86/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007, Nghị định số 141/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007, Nghịđịnh số 166/2007/NĐ-CP ngày 07/11/2007, Nghị định số 167/2007/NĐ-CP ngày07/11/2007, Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ, Thông tưsố 15/2007/TT-BLĐTBXH ngày 31/8/2007. Thông tư số 19/2007/TT-BLĐTBXH ngày04/10/2007, Thông tư số 12/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2007, Thông tư số 23/2008/TT-BLĐTBXH và số 24/2008/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2008 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

b) Khi áp dụng mức lương tối thiểucao hơn mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 167/2007/NĐ-CP Nghịđịnh 110/2008/NĐ-CP nêu trên để tính đơn giá tiền lương, tính quỹ lương kếhoạch của thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc và Kiểm soát viên vớihệ số điều chỉnh tăng thêm không quá 2 lần quỹ liền lương kế hoạch, Tổng Côngty Truyền tải Điện Quốc gia phải bảo đảm đủ các điều kiện sau:

- Nộp ngân sách nhà nước theo quyđịnh của pháp luật

- Mức tăng tiền lương bình quân phảithấp hơn mức tăng năng suất lao động bình quân;

- Tỷ lệ điện dùng cho truyền tảikhông vượt mức kế hoạch được giao;

- Lợi nhuận thực hiện khôngthấp hơn lợi nhuận định mức được giao.

c) Hàng năm, Tổng Công ty Truyền tảiĐiện Quốc gia có trách nhiệm căn cứ quy định và hướng dẫn tại điểm a, điểm b,khoản 5 này, xây đơn giá tiền lương riêng theo chỉ tiêu sản lượng điện truyềntải, xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch của thành viên Hội đồng thành viên, Tổnggiám đốc, Kiểm soát viên của Tổng công ty, báo cáo Hội đồng quản trị Tập đoànĐiện lực Việt Nam, Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính thẩmđịnh trước khi thực hiện theo quy định.

6/ Tiền lương đối với Ban quản lý dựán:

a) Các Ban quản lý dự án công trìnhlưới điện Quốc gia thuộc Tổng Công ty truyền tải Điện Quốc gia thực hiện chế độtiền lương theo quy định tại Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999 của Thủtướng Chính phủ, các Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004, số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004, số 166/2007/NĐ-CP ngày 07/11/2007, số167/2007/NĐ-CP ngày 07/11/2007, số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chínhphủ, văn bản số 1110/CP-VX ngày 04/12/2000 của Chính phủ và các Thông tư hướngdẫn thực hiện của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Kinh phí thực hiện chế độ tiềnlương theo quy định tại các văn bản nêu tại điểm a khoản 6 này và được lấy từcác nguồn sau:

- Nguồn tiền lương được tính trongchi phí quản lý dự án.

- Các nguồn thu hợp pháp và tiếtkiệm các khoản chi trong chi phí như văn phòng phẩm, điện, nước ... để bổ sungnguồn chi lương.

- Trường hợp đã thực hiện các biệnpháp trên mà vẫn không đủ nguồn để chi lương thì được sử dụng một phần lợinhuận còn lại sau khi đã thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước của TổngCông ty Truyền tải điện Quốc gia để bổ sung nguồn kinh phí trả lương theonguyên tắc tiền lương bình quân của công nhân, nhân viên, viên chức ở Ban quảnlý dự án không được cao hơn tiền lương bình quân của công nhân, nhân viên, viênchức của Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia.

7/ Chế độ khác:

a) Trả lương làm thêm giờ:

Công nhân, nhân viên thuộc Tổng Côngty Truyền tải Điện quốc gia làm việc trên hệ thống đường dây và trạm biến áp500 kv thuộc điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thựchiện thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, thời giờ làm thêm và trả lương làmthêm giờ theo quy định tại Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994, Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002, Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/20022của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn thực hiện của Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội.

b) Chế độ ăn định lượng: Thực hiệntheo quy định tại Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướngChính phủ.

Đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Namcăn cứ thoả thuận trên để hướng dẫn Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia triểnkhai thực hiện theo quy định./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Huỳnh Thị Nhân