BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4659/TCT-TNCN V/v Thoái trả tiền thuế TNCN

Hà Nội, ngày 3 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 2177/CT-TTHTngày 9/9/2008 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp về việc thoái trả thuế thu nhập đốivới người có thu nhập cao (TNCN) của bà Bùi Minh Châu. Vấn đề này, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

1- Về việc thu thuế TNCN đối với cánhân làm dịch vụ đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng được hướng dẫn tại công vănsố 2090/TCT-TNCN ngày 3/6/2008 như đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm(Photocopy gửi kèm).

2- Việc Công ty Thế Giới Toàn Mỹ đãkhấu trừ 10% tiền thuế TNCN trên khoản hoa hồng bà Châu được hưởng, dẫn tới sốthuế đã khấu trừ lớn hơn số thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) Bà Châu phải nộpđối với hoạt động đại lý bán hàng hưởng hoa hồng.

Tại điểm 2.1 Mục VII, Phần C, Thôngtư 60/TT-BTC ngày 14/6/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lýthuế và hướng dẫn thi hành Nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế, hướng dẫn về xửlý số tiền nộp thừa quy định: "Bù trừ số tiền thuế nộp thừa với số tiềnthuế, tiền phạt còn nợ, kể cả bù trừ giữa các loại thuế với nhau".

Căn cứ quy định trên, trường hợp BàChâu là hộ kinh doanh cá thể nhận đại lý bán hàng hoá hưởng hoa hồng, khi chitrả tiền hoa hồng công ty giao đại lý phải khấu trừ tiền thuế TNDN tính trên hoahồng được hưởng; nhưng thực tế công ty không khấu trừ thuế TNDN mà lại khấu trừthuế TNCN theo mức 10% trên tiền hoa hồng, thì bà Châu sẽ phải quyết toán sốthuế TNDN phải nộp trong năm làm căn cứ để bù trừ với số thuế TNCN đã khấu trừTrường hợp sau khi đã bù trừ cho số tiền thuế TNDN, tiền phạt (nếu có) mà sốtiền thuế TNCN đã khấu trừ vẫn còn thừa thì thực hiện thủ tục hoàn trả số thuếnộp thừa cho bà Châu. Hồ sơ, thủ tục hoàn thuế TNCN đã nộp thừa được thực hiệntheo hướng dẫn tại điểm 6, mục I, phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuếvà hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Thuế trả lời Cục thuế TỉnhĐồng Tháp được biết để chỉ đạo Chi cục thuế thành phố Cao Lãnh thực hiện ./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải