VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 4663/VPCP-QHQT
V/v tham dự và ký kết văn kiện tại Đại hội UPU lần thứ 24

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Thông tin vàTruyền thông (công văn số 2202/BTTTT-HTQT ngày 10/7/2008), Phó Thủ tướng HoàngTrung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cử Đoàn Việt Nam doThứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng làm Trưởng đoàn thamdự Đại hội của Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) lần thứ 24, tại Geneva, từngày 23 tháng 7 đến ngày 12 tháng 8 năm 2008.

- Kinh phí cho Đoàn dự họp dongân sách Nhà nước chi theo quy định hiện hành.

2. Ủy quyền cho Trưởng đoàn vàVụ trưởng Vụ Bưu chính, Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thị Bội Lan ký cácvăn kiện sửa đổi tại Đại hội.

3. Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủyquyền cho Đoàn dự họp theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ; PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- VPCP: BTCN, các Vụ: TH, KTN, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc