BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4664/TCT-CS V/v chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 3 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế tỉnh BìnhDương.

Trả lời công văn số 5120/CT-TT &HT ngày 17/7/2008 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về chính sáchthuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã có công văn số 2229/TCT-CS ngày 11/06/2008 trả lời Cục thuế về việc số tiền doanh nghiệp xuấtkhẩu nhận thêm (theo phụ lục hợp đồng ký giữa doanh nghiệp xuất khẩu và bênnhập khẩu) được coi là doanh thu xuất khẩu (thuế suất thuế GTGT 0%), doanhnghiệp phải lập hoá đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT và TNDN theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời Cục thuế tỉnhBình Dương biết và căn cứ vào trường hợp thực tế để xem xét giải quyết cụ thể.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương