BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 467/LĐTBXH-TL
V/v: đơn giá tiền lương trong công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2007

Kính gửi: Công ty cổ phần thủy điện miền Trung

Trả lời công văn số 68 CHP/KTTH ngày 22/01/2007 của Công ty cổ phần thủy điện Miền Trung về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1, mục III, Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp thì doanh nghiệp, Công ty có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân, chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ viên chức làm cơ sở ký kết hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể, xác định quỹ lương, trả lương và giải quyết các chế độ khác cho người lao động.

Trong trường hợp Công ty áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương của Nhà nước thì phải thực hiện các quy định và chế độ đối với người lao động như doanh nghiệp nhà nước, đồng thời theo quy định tại điểm 4, mục V T hông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước thì Công ty cổ phần thủy điện Miền Trung được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương tối thiểu khi xây dựng đơn giá tiền lương nếu bảo đảm đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH nêu trên, từ 01/10/2006 trở đi hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương tối thiểu không quá 1,34 lần so với mức lương tối thiểu chung quy định tại Điều 4 Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 của Chính phủ.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty cổ phần thủy điện Miền Trung được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG

Phạm Minh Huân