BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4675/TCT-CS
V/v Chính sách thuế đối với hộ nhận khoán khai thác cao su

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn 4040/CT-TTHT ngày28/8/2007 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về chính sách thuế đối với hộnhận khoán khai thác cây cao su của Công ty Cao su Bà Rịa, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

1. Về thuế môn bài

Theo quy định tại Thông tư số 42/2003/TT-BTCngày 7/5/2003; Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ vềviệc điều chỉnh mức thuế Môn bài thì các hộ công nhân nhận khoán trồng cao sucủa Công ty Cao su Bà Rịa là hộ sản xuất nông nghiệp do đó thuộc đối tượng đượcmiễn thuế môn bài.

2. Về thuế giá trị gia tăng

Tại điểm 1.1 Mục II Phần A Thông tưsố 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính quy định thuộc đối tượng khôngchịu thuế giá trị gia tăng có:Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừngtrồng), chăn nuôi; thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành cácsản phẩm khác hoặc mới qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất,đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Căn cứ quy định trên các hộ công nhânnhận khoán không phải nộp thuế GTGT khi bán sản phẩm từ hoạt động khai thácvườn cao su nhận khoán.

3. Về thuế thu nhập doanh nghiệp

Tại Điều 2 Nghị định số 24/2007/NĐ-CPngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhậpdoanh nghiệp quy định:

“Đối tượng không thuộc diện nộp thuếthu nhập doanh nghiệp bao gồm hộ gia đình, cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã sảnxuất nông nghiệp có thu nhập từ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủysản; trừ hộ gia đình và cá nhân nông dân sản xuất hàng hóa lớn, có thu nhậpcao.

Việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệpáp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân nông dân sản xuất hàng hóa lớn, có thunhập cao từ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản sẽ có quy địnhriêng. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn, Bộ Thủy sản trình Chính phủ ban hành quy định về việc nộp thuế thunhập doanh nghiệp áp dụng đối với các đối tượng này.”

Căn cứ quy định trên thì các hộ côngnhân nhận khoán khai thác vườn cao su không thuộc diện phải nộp thuế thu nhậpdoanh nghiệp, tuy nhiên trường hợp hoạt động khai thác vườn cao su nhận khoánđược xác định là sản xuất hàng hóa lớn có thu nhập cao phải nộp thuế TNDN theoquy định riêng của Chính phủ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếtỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương