BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4678/TCT-KK V/v hoàn thuế TNDN nộp thừa

Hà Nội, ngày 4 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 3704/CT .KK&KTT ngày 7/11/2008 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc hoàn thuếthu nhập doanh nghiệp (TNDN) nộp thừa, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 47 LuậtQuản lý thuế; Điểm 9 Mục I Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 củaBộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫnthi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chitiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, thì:

Trường hợp Trạm xăng dầu Đại Thànhlà đơn vị trực thuộc Hợp tác xã (HTX) Thương mại dịch vụ Tân Phú, hạch toán độclập, không có con dấu riêng mà sử dụng chung con dấu của Hợp tác xã Thương mạidịch vụ Tân Phú, đã có quyết định giải thể và đã quyết toán với cơ quan thuế,có số thuế TNDN nộp thừa, nay HTX Thương mại dịch vụ Tân Phú đề nghị hoàn thuếTNDN do Trạm xăng dầu Đại Thành đã nộp thừa thì được xử lý số tiền thuế nộpthừa theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế.

Trường hợp Trạm xăng dầu Đại Thànhđủ điều kiện hoàn thuế nhưng Trạm đã giải thể thì cơ quan thuế kiểm tra hồ sơđề xác định đơn vị được thụ hưởng số tiền thuế TNDN được hoàn trả lại theo đungquy định của pháp luật để làm căn cứ ra quyết định hoàn thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến