BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4684/TCT-TNCN
V/v: Thuế thu nhập cá nhân đối với trợ cấp BHXH.

Hà Nội, ngày 4 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương

Vừa qua, Tổng cục Thuế nhận được vướng mắc của một số Cụcthuế và doanh nghiệp hỏi về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với các khoảncá nhân nhận được từ quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) theo chế độ thai sản, ốm đau.Về vấn đề này, Tổng cục Thuế hướng dẫn các Cục thuế thực hiện như sau:

Ngày 31/1/2007, Bộ Tài chính đã có công văn số 1597/BTC-TCThướng dẫn: “ Kể từ ngày 1/1/2007 đến khi có văn bản pháp quy mới về thuế thunhập cá nhân, các khoản lương hưu, trợ cấp cá nhân nhận được từ chế độ BHXHthuộc diện không chịu thuế thu nhập cá nhân theo qui định tại Điều 4, Điều 6,Luật Bảo hiểm xã hội, đồng thời tiền lương hưu của người nước ngoài đang làmviệc tại Việt Nam nhận được từ nước ngoài cũng thuộc diện không chịu thuế thunhập cá nhân”.

Như vậy, các khoản thu nhập mà cá nhân nhận được từ quỹ BHXHtheo chế độ trợ cấp thai sản (bao gồm cả tiền trả thay lương khi nghỉ việc sinhcon), chế độ trợ cấp ốm đau theo qui định của Luật Bảo hiểm xã hội được miễnthuế thu nhập cá nhân.

Đề nghị các Cục thuế hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tại địaphương thực hiện theo hướng dẫn nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi nhánh Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam
- Vụ PC; Vụ Chính sách
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu VT, TNCN(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải