BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số 4703/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế liên quan đến Công ty CP VINCOM

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Cụcthuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 3562/CT-KTrT4 ngày 31/3/2008của Cục thuế thành phố Hà Nội hỏi về chính sách thuế liên quan đến Công ty cổphần VINCOM. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục miễn giảm thuế TNDN theo dự án đầutư:

Trường hợp Công ty cổ phần VINCOM đã được Uỷ bannhân dân thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư nhưng Công ty gửibản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cho cơ quan thuế trực tiếp quản lýthu thuế quá thời hạn quy định, tương tự như trường hợp này đã được trả lời tạiđiểm 1 công văn số 3685/TCT-CS ngày 2/10/2008 của Tổng cục Thuế gửi Kiểm toánNhà nước (phô tô kèm theo)

2. Về giá tính thuế GTGT đối với hoạt độngchuyển nhượng toà tháp A áp dụng theo quy định tại văn bản pháp luật sau:

Điểm 11 mục I Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTCngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế GTGT có quy định: "Đối với hoạtđộng kinh doanh bất động sản, giá tính thuế GTGT đối với nhà, hạ tầng gắn vớiđất được trừ giá đất theo giá do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW quyđịnh tại thời điểm bán bất động sản".

Năm 2006 Công ty có chuyển nhượng quyền thuê đấtcùng với tài sản trên đất thì giá tính thuế GTGT được thực hiện theo hướng dẫnnêu trên.

3. Về thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượngtoà tháp A: Vấn đề này Bộ Tài chính đã có công văn số 13088/BTC-TCT ngày3/11/2008 gửi Công ty cổ phần VINCOM đồng thời gửi Cục thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN CHÍNH SÁCH THUẾ
Cao Anh Tuấn