VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4714/VPCP-QHQT
V/v phê duyệt Thoả thuận hợp tác GTVT ASEAN-Trung Quốc

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2004

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải
- Bộ Ngoại giao

Xét đề nghị của Bộ Giao thông, Vận tải (công văn số 4489/GTVT-HTQT ngày 30 tháng 8 năm 2004) về việc phê duyệt dự thảo Bản Thoả thuận giữa các Chính phủ của các nước ASEAN và nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, Thủ tướng chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt nội dung dự thảo Thoả thuận giữa các Chính phủ của các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa về hợp tác giao thông vận tải.

- Phê duyệt nội dung dự thảo Thoả thuận giữa các Chính phủ của các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa về hợp tác giao thông vận tải.

- Bộ Ngoại giao làm thủ tục uỷ quyền về việc ta cùng với các nước ASEAN ký Bản Thảo thuận với Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan biết và thực hiện.

BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦĐoàn Mạnh Giao