BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 4730/BHXH-CĐCS
V/v Hướng dẫn thực hiện tính thời gian để hưởng chế độ BHXH theo QĐ số 107/2007/QĐ-TTg .

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Công an;
- Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ.

Thực hiện Quyếtđịnh số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ và Thông tư số 24/2007/TT-BLĐTBXH ngày 9 tháng 11 năm 2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xãhội hướng dẫn tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với cánbộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân và công an nhân dân thuộc biênchế các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanhnghiệp nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang đã xuất cảnh hợp pháp nhưng không vềnước đúng hạn; Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thànhphố; Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an, Bảo hiểm xã hộiBan Cơ yếu Chính phủ thực hiện như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁPDỤNG VÀ THỜI GIAN ĐƯỢC TÍNH ĐỂ HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ BHXH:

1. Về đối tượngáp dụng:Bao gồm đối tượng quy định tại mục I và khoản3 Mục VI Thông tư số 24/2007/TT-BLĐTBXH ngày 9/11/2007 của Bộ Lao động-Thươngbinh và Xã hội.

2. Về thời gianđược tính để hưởng các chế độ BHXH: Việc xác định thờigian để tính hưởng BHXH phải căn cứ vào hướng dẫn tại Thông tư số 13/NV ngày4/9/1972 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), các văn bảnquy định hiện hành về việc tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995; cácquy định về đóng BHXH và hướng dẫn tại mục II Thông tư số 24/2007/TT-BLĐTBXH ngày 9/11/2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để thực hiện.

II. THỰC HIỆNTIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐỂ CẤP, GHI SỔ BHXH VÀ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH:

1. Thực hiệncấp và ghi sổ BHXH:

Bảo hiểm xã hộiquận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương; Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an,Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ có trách nhiệm hướng dẫn cơ quan, đơn vị,người sử dụng lao động (kể cả cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp đối với đơn vịđó giải thể) thuộc đối tượng quản lý và thu BHXH (sau đây gọi là người sử dụnglao động) lập hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Mục IV Thông tư số24/2007/TT-BLĐTBXH ngày 09/11/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vàthủ tục hồ sơ cấp, ghi sổ BHXH theo quy định hiện hành của Bảo hiểm xã hội ViệtNam, cụ thể như sau:

1.1. Đối vớitrường hợp người lao động chưa được cấp sổ BHXH:

a- Tiếp nhận vàtiến hành kiểm tra nội dung, tính pháp lý hồ sơ của từng người lao động dongười sử dụng lao động chuyển đến, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì nhận đểgiải quyết (BHXH quận huyện, thị xã kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thì tiếp nhậnchuyển BHXH tỉnh, thành phố cấp, ghi sổ BHXH) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngàynhận hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người sử dụng lao động bổ sungcho hoàn chỉnh; hồ sơ đó tiếp nhận nhưng không giải quyết cấp sổ BHXH thì phảitrả lời bằng văn bản cho người sử dụng lao động và nêu rõ lý do không giảiquyết.

b- Thực hiện cấp,ghi sổ BHXH cho người lao động theo quy định hiện hành.

- Trường hợp ngườilao động còn đang làm việc nhưng chưa được cấp sổ (nếu có), thì thực hiện cấp,ghi sổ BHXH theo quy định và trả sổ BHXH cho người sử dụng lao động để quản lý,sử dụng.

- Trường hợp ngườilao động đó nghỉ việc mà không có đề nghị giải quyết chế độ BHXH thì sau khicấp, ghi sổ BHXH, thực hiện chốt thời gian tham gia BHXH trong sổ BHXH theo quyđịnh để trả sổ cho người lao động lưu giữ (thông qua người sử dụng lao động).

- Trường hợp ngườilao động đó nghỉ việc, cứ đề nghị giải quyết chế độ BHXH (kể cả người lao độngđó chết nhưng thân nhân chưa được hưởng chế độ tử tuất) thì thực hiện cấp sốcoi như số sổ BHXH cấp mới để làm số hồ sơ hưởng hưu trí, trợ cấp BHXH một lần,tử tuất.

1.2. Đối vớitrường hợp người lao động đó được cấp sổ BHXH:

a- Thực hiện việchướng dẫn người sử dụng lao động lập hồ sơ theo quy định; kiểm tra nội dung vàtính pháp lý hồ sơ của từng người lao động do người sử dụng lao động chuyển đếnđể thực hiện việc bổ sung thời gian công tác hưởng BHXH trong sổ BHXH như tạitiết a điểm 1.1 trên.

b- Ghi bổ sungthời gian công tác hưởng BHXH được xét duyệt.

- Trường hợp ngườilao động đang đóng BHXH thì ghi vào dưới dòng cuối cùng đó ghi thời gian đóngBHXH trên sổ BHXH tính đến thời điểm giải quyết bổ sung thời gian và trả sổBHXH cho người sử dụng lao động để quản lý, sử dụng;

- Trường hợp ngườilao động đó nghỉ việc thì ghi vào sau liền kề dòng chốt thời gian tham gia BHXHcủa lần trước, sau đó phải gạch ngang bằng mực đỏ sát dòng cuối và thực hiệnchốt thời gian đóng BHXH theo quy định (gồm cả thời gian trước đó và thời gianđược bổ sung) để trả sổ cho người lao động lưu giữ (thông qua người sử dụng laođộng) hoặc để làm căn cứ giải quyết chế độ BHXH nếu có đề nghị giải quyết chếđộ BHXH.

2. Thực hiệngiải quyết chế độ BHXH:

2.1. Đối vớitrường hợp người lao động thuộc đối tượng áp dụng nêu tại khoản 1 Mục I trên,đó nghỉ việc không tiếp tục đóng BHXH, có đề nghị giải quyết hưởng BHXH nếu tạithời điểm tính thời gian công tác theo Thông tư số 24/2007/TT-BLĐTBXH ngày09/11/2007 đó đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí hoặc BHXH một lần theo quy địnhhiện hành và trường hợp người lao động đó chết nhưng thân nhân chưa được hưởngchế độ tử tuất thì ngoài hồ sơ để tính thời gian công tác như nêu tại khoản 1 MụcII trên, có thêm công văn đề nghị giải quyết chế độ hưu trí hàng tháng hoặc tửtuất hoặc BHXH một lần của người sử dụng lao động (đối với hồ sơ giải quyết chếđộ tử tuất có thêm đơn đề nghị theo mẫu số 3 kèm theo Thông tư số24/2007/TT-BLĐTBXH ngày 09/11/2007) và hồ sơ hưởng chế độ hưu trí, tử tuất,BHXH một lần theo quy định tại Quyết định số 815/QĐ-BHXH ngày 6/6/2007 của Bảohiểm xã hội Việt Nam. Hồ sơ để giải quyết chế độ hưu trí hàng tháng, tử tuất,BHXH một lần nêu trên được tiếp nhận từ người sử dụng lao động cùng với hồ sơtính thời gian công tác theo quy định tại Thông tư số 24/2007/TT-BLĐTBXH

Căn cứ vào sổ BHXHđó được bổ sung thời gian tham gia BHXH (đối với trường hợp đó được cấp sổBHXH) hoặc hồ sơ tính thời gian công tác theo quy định tại Thông tư số24/2007/TT-BLĐTBXH (đối với trường hợp chưa được cấp sổ BHXH) và hồ sơ làm căncứ giải quyết chế độ hưu trí, tử tuất, BHXH một lần theo quy định hiện hành,Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hộiBộ Công an, Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ có trách nhiệm giải quyết chếđộ đối với người lao động theo quy định của pháp luật BHXH hiện hành. Trườnghợp người lao động là quân nhân, công an nhân dân đi hợp tác lao động, khi tínhlương hưu, trợ cấp BHXH thì thực hiện theo quy định tại khoản 6 Mục VI Thông tưsố 24/2007/TT-BLĐTBXH Riêng đối với chế độ tử tuất, khi xét về điều kiện thânnhân để hưởng trợ cấp thì tính tại thời điểm đề nghị giải quyết; về mức hưởngtrợ cấp tuất hàng tháng, trợ cấp tuất một lần, tiền mai táng thì căn cứ vàothời điểm người lao động chết và mức tiền lương tối thiểu chung tại thời điểmhưởng: Nếu chết trước ngày 01/01/2007 thì tính theo quy định của Điều lệ BHXH,chết từ ngày 01/01/2007 trở đi thì tính theo quy định của Luật BHXH.

Thời điểm hưởnglương hưu, trợ cấp tử tuất, BHXH một lần được tính từ tháng liền kề với thángBảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã; Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố; Bảo hiểmxã hội Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ nhận đủ hồ sơ hợp lệ đềnghị cấp, ghi sổ BHXH và giải quyết chế độ của người lao động từ người sử dụnglao động.

Về hồ sơ giảiquyết hưởng BHXH đối với trường hợp trên, góc trên bên phải trong Quyết định vềviệc hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp BHXH một lần, trợ cấp tử tuất hàng tháng vàtrợ cấp tử tuất một lần, thay cụm từ "HƯU TRÍ" bằng cụm từ "HƯUTRÍ -QĐ.107"; cụm từ "TRỢ CẤP BHXH MỘT LẦN" bằng cụm từ "TRỢCẤP BHXH MỘT LẦN -QĐ.107"; cụm từ "TRỢ CẤP TỬ TUẤT HÀNG THÁNG" bằngcụm từ "TRỢ CẤP TỬ TUẤT HÀNG THÁNG-QĐ.107" và cụm từ "TRỢ CẤP TỬTUẤT MỘT LẦN" bằng cụm từ "TRỢ CẤP TỬ TUẤT MỘT LẦN-QĐ.107".

2.2. Đối tượng tạikhoản 1 Mục I trên, sau khi được tính thời gian công tác và ghi trong sổ BHXHthì thời gian đó được tính chung để làm cơ sở giải quyết hưởng các chế độ BHXH(kể cả chế độ ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nếu người lao độngtiếp tục làm việc đóng BHXH bắt buộc) và trong Mục quá trình đóng BHXH tại Bảnquá trình đóng BHXH theo sổ BHXH phải ghi theo trình tự thời gian tham gia BHXHcủa người lao động (không ghi theo trình tự sổ BHXH đó ghi bổ sung).

2.3. Tiền lươngcác tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định trước ngày01/10/2004 để tính bình quân tiền lương, tiền công tháng làm căn cứ tính lươnghưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH 1 lần và trợ cấp tuất của các đối tượngquy định tại khoản 1 Mục I trên, được điều chỉnh theo hệ số lương và phụ cấpchức vụ, phụ cấp thâm niên (nếu có) quy định tại Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQHK11 ngày 30/9/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 128-QĐ/TW ngày14/12/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và Nghịđịnh số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ. Tiền lương này được tínhtrên mức lương tối thiểu chung tại thời điểm hưởng chế độ.

2.4. Cách tínhbình quân tiền lương tháng làm căn cứ tính lương hưu, trợ cấp BHXH, thực hiệntheo quy định hiện hành. Riêng thời gian thực hiện chế độ tiền lương do Nhànước quy định có gián đoạn mà thời gian đóng BHXH sau cùng không đủ 60 tháng,thì được lấy thêm số tháng của thời gian liền kề gần nhất trước đó cho đủ 60tháng để tính bình quân tiền lương tháng.

Ví dụ: Ông A, là chuyên viên chính của Sở X, có thời gian công tác và đóngBHXH như sau:

- Từ tháng 3/1970đến tháng 10/1987, chuyên viên Sở X, trong đó từ 11/1984 đến 10/1987 (36 tháng)hưởng mức lương 425 đồng, được điều chỉnh sang mức lương hệ số 3,35 theo Nghịđịnh số 25/CP và sang mức lương hệ số 4,4 theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ;

- Tháng 11/1987đến 10/1992, hợp tác lao động tại nước ngoài với thời hạn 5 năm.

- Từ 11/1992 đếntháng 1/1994 tự ở lại nước ngoài;

- Từ 2/1994 đếntháng 12/1995, về nước nhưng Sở X không bố trí được việc làm;

- Từ 1/1996 đếntháng 12/1997, làm việc và đóng BHXH tại Sở X (24 tháng) mức lương hệ số 3,63theo Nghị định số 25/CP, được điều chỉnh sang mức lương hệ số 4,74 theo Nghịđịnh số 204/2004/NĐ-CP ;

- Từ 1/1998, nghỉviệc không đóng BHXH, nay tính bổ sung thời gian công tác đủ điều kiện hưởngchế độ hưu trí từ 1/12/2007. Mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ tínhhưởng lương hưu của ông A được tính như sau:

(4,4 x 450.000 đồng x 36 tháng) + (4,74 x 450.000 đồng x 24 tháng)

= 1.223.550 đồng

60 tháng

2.5. Đối với cácđối tượng sau khi tính thời gian công tác có toàn bộ thời gian đóng BHXH trướcngày 01/01/1995, được giải quyết chế độ BHXH thì thuộc nguồn kinh phí do ngânsách nhà nước đảm bảo; đối tượng nếu có cả thời gian đóng BHXH từ ngày01/01/1995 trở đi, được giải quyết chế độ BHXH thì thuộc nguồn kinh phí do quỹBHXH đảm bảo.

*

* *

Để thực hiện tốtviệc tính thời gian hưởng chế độ BHXH làm căn cứ cấp, ghi sổ BHXH và giải quyếtcác chế độ BHXH đối với cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân,công an nhân dân thuộc biên chế các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổchức chính trị - xã hội, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang đóxuất cảnh hợp pháp trước ngày 01/01/2007 nhưng không về nước đúng hạn và ngườilao động được cử đi công tác, học tập, lao động có thời hạn ở nước ngoài trướcngày 01/01/1995, về nước đúng thời hạn hoặc về nước trước thời hạn với lý dobất khả kháng nhưng đơn vị cũ không bố trí, sắp xếp được việc làm, chưa đượcgiải quyết chế độ bảo hiểm xã hội. Đề nghị Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh,thành phố; Giám đốc Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an,Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ căn cứ vào quy định tại Quyết định số107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Chính phủ; Thông tư hướng dẫn số24/2007/TT-BLĐTBXH ngày 9/11/2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội; cácquy định của pháp luật về BHXH hiện hành; các hướng dẫn thực hiện BHXH của Bảohiểm xã hội Việt Nam và nội dung hướng dẫn tại công văn này để tổ chức triểnkhai thực hiện. Cuối tháng 6/2008, tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện (gồmkết quả giải quyết và những vấn đề tồn tại) về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BanThu bảo hiểm xã hội).

Trong quá trìnhthực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, Bảohiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Ban Cơyếu Chính phủ báo cáo về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TGĐ, các phó TGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Lưu VP, CĐCS
.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Ban