BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 4732/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu ắc quy chì đã qua sử dụng.

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2007

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phóthủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại công văn số 4361/VPCP-KG ngày 07/8/2007của Văn phòng Chính phủ và theo đề nghị của Cục Cảnh sát môi trường, Tổng cụcCảnh sát, Bộ Công an tại công văn số 695/CV-C36 (P3) ngày 30/7/2007 về việcnhập khẩu ắc quy chì đã qua sử dụng (sao gửi kèm để các đơn vị triển khai thựchiện), Tổng cục Hải quan có một số ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Cục trưởng Cục Hảiquan các tỉnh, thành phố triển khai, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Phó thủtướng tại công văn 4361/VPCP-KG nêu trên, xử lý nghiêm theo quy định của phápluật và buộc các doanh nghiệp phải tái xuất chất thải nguy hại trở lại nướcxuất khẩu, xong trước ngày 31/8/2007.

2. Yêu cầu Cục Hải quan HảiPhòng, Cục Hải quan Quảng Ninh là địa bàn trọng điểm trong các năm vừa qua mộtsố doanh nghiệp thường nhập khẩu trái phép chất thải nguy hại, phế liệu ảnhhưởng đến bảo vệ môi trường, cần tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợpchặt chẽ với các lực lượng phát hiện và ngăn chặn, tuyệt đối không để doanhnghiệp đưa chất thải nguy hại vào lãnh thổ Việt Nam như thời gian vừa qua.

Tổng cục Hải quan thông báo đểcác đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo BTC (Đ/c Trung);
- Bộ Công an;
- UBND TP Hải phòng;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website Hải quan;
- Lưu VT, GQ(2)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc