BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4736/TCHQ-KTTT
V/v Một số nội dung về công tác quản lý giá tính thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2008

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Tổng cục Hải quan nhận được các vănbản của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: công văn số 2038/CHQ-TGTT ngày19/8/2008 báo cáo tình hình triển khai văn bản hướng dẫn về trị giá tính thuế;Quyết định số 1446/CHQ-TGTT ngày 08/7/2008 về việc ủy quyền tham vấn giá tínhthuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến sau:

- Công tác phân cấp tham vấn trịgiá tính thuế chưa đúng nội dung của công văn số 8956/BTC-TCHQ ngày 01/8/2008của Bộ Tài chính (nội dung công văn này hướng dẫn phân cấp tham vấn cho Chi cụctrưởng, tuy nhiên Quyết định số 1446/CHQ-TGTT ngày 08/7/08 của Cục Hải quanTỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là ủy quyền tham vấn cho Chi cục); việc phân cấp tham vấnchưa đạt hiệu quả, tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ trường hợp thamvấn, bác bỏ trị giá khai báo và xác định lại trị giá tính thuế đạt tỷ lệ thấp,trong khi đó tại phòng Trị giá tính thuế lại không có trường hợp nào tham vấn.

- Công tác triển khai xây dựng danhmục mặt hàng trọng điểm còn chậm so với thời hiệu của Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/08 của Bộ Tài chính dẫn đến trường hợp mặt hàng nhậpkhẩu có mức giá khai báo thấp không được tham vấn, xác định giá ngay tại khâuthông quan, tạo sơ hở trong công tác quản lý giá tại đơn vị.

- Công tác cập nhật dữ liệu vàochương trình GTT22 chưa đầy đủ, còn có hiện tượng thiếu dữ liệu, ví dụ mặt hàngrượu thuộc danh mục quản lý rủi ro nhập khẩu theo tờ khai số 148 NKD ngày06/9/2008 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng – Sân bay Vũng Tàu, tra cứu dữliệu GTT22 đến ngày 17/9/08 không có dữ liệu.

Để công tác quản lý giá được chặtchẽ, hiệu quả, đúng quy định, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Tỉnh BàRịa Vũng Tàu:

1. Thực hiện lại việc phân cấp thamvấn đối với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ sao cho đạt hiệu quả hơn vàđiều chỉnh bản Quyết định ủy quyền thành Quyết định phân cấp tham vấn trị giátính thuế.

2. Khẩn trương triển khai xây dựngdanh mục mặt hàng trọng điểm để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý giá theo đúngquy định tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tàichính, trong đó cần tập trung chú trọng mặt hàng thường xuyên nhập khẩu, thuếsuất cao … đồng thời xây dựng dữ liệu giá kèm theo danh mục mặt hàng trọng điểmđể hỗ trợ công tác kiểm tra, tham vấn đạt hiệu quả.

3. Làm rõ lý do, nguyên nhân vì saocó tình trạng thiếu dữ liệu trên hệ thống GTT22 trong khi vẫn có dữ liệu trênchương trình số liệu XNK. Khẩn trương có biện pháp khắc phục, đồng thời cậpnhật, truyền nhận ngay những tờ khai còn thiếu. Chấm dứt tình trạng thiếu dữliệu trên hệ thống GTT22 như hiện nay.

4. Báo cáo nội dung thực hiện điểm1, điểm 2, điểm 3 nêu trên về Tổng cục Hải quan trước ngày 30/9/2008.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc