BỘ TÀI CHÍNH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 4739/BTC-CST
V/v: Hoàn trả lệ phí công chứng, chứng thực hợp đồng của Ban Quản lý KCN, KKT, KCNC

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời Công văn số 1310/CT-THDT ngày 05/3/2007 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về việc hoàn trả lệ phí công chứng, chứng thực hợp đồng của Ban Quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu công nghệ cao, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Căn cứ Công văn số 15183/BTC-CST ngày 01/12/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn "Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao không thu lệ phí công chứng, chứng thực khi xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao theo Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT /BTC-BTP";

- Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 68 Luật Ngân sách Nhà nước: "Những khoản thu không đúng quy định của pháp luật phải được hoàn trả tổ chức, cá nhân đã nộp";

- Căn cứ quy định tại khoản 4, mục VII Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí: "Tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí không đúng theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí thì bị xử lý theo quy định của pháp luật; số tiền đã thu sai phải được hoàn trả cho đối tượng nộp phí, lệ phí; trường hợp không xác định được đối tượng nộp phí, lệ phí thì số tiền thu sai phải nộp vào ngân sách nhà nước";

Việc hoàn trả lại lệ phí công chứng, chứng thực hợp đồng của Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam – Singapore được thực hiện như sau:

+ Trường hợp Ban Quản lý đang giữ tiền phí, lệ phí đã thu thì Ban Quản lý trả lại đối tượng nộp phí, lệ phí; trường hợp không xác định được đối tượng nộp phí, lệ phí thì nộp vào ngân sách nhà nước theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC nêu trên.

+ Trường hợp Ban Quản lý đã nộp tiền phí, lệ phí vào ngân sách nhà nước, thì thủ tục, hồ sơ hoàn trả theo quy định tại Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn trả các khoản thu đã nộp ngân sách nhà nước, cơ quan thuế địa phương ra quyết định hoàn trả và công văn đề nghị hàon trả, kèm giấy xác nhận của Kho bạc Nhà nước xác nhận Ban Quản lý đã nộp tiền phí, lệ phí vào ngân sách nhà nước (kèm bảng kê chi tiết các đối tượng nộp phí, lệ phí) gửi cơ quan tài chính để thực hiện hoàn trả cho đối tượng nộp phí, lệ phí.

Bộ Tài chính trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Dương biết, hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Tổng cục Thuế;
- Các Vụ: PC, NSNN;
- Lưu: VT, Vụ CST (CST3).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNGVũ Khắc Liêm