BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4746/LĐTBXH-TL
V/v triển khai thực hiện các NĐ của CP về tiền lương tối thiểu

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

Đồng chí Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 16 tháng 11 năm 2007, Chính phủđã ban hành các Nghị định số 166/2007/NĐ-CP 167/2007/NĐ-CP và 168/2007/NĐ-CPquy định về tiền lương tối thiểu chung và tiền lương tối thiểu vùng đối với cácloại hình doanh nghiệp. Căn cứ quy định tại các Nghị định trên, ngày 05 tháng12 năm 2007 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành các Thông tư số 29/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn mức lương tối thiểu chung, mức lương tối thiểuvùng đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn do Nhà nước sở hữu100% vốn điều lệ; Thông tư số 30/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn mức lương tối thiểuchung và mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệphợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức kháccủa Việt Nam có thuê mướn lao động và công văn số 4608/LĐTBXH-TL về việc triểnkhai thực hiện Nghị định số 168/2007/NĐ-CP ; đồng thời Bộ Lao động – Thương binhvà Xã hội cũng ban hành Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003quy định tiền lương đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp hoạtđộng theo Luật Doanh nghiệp và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Trên cơ sở quy định của các Nghị địnhvà Thông tư hướng dẫn nêu trên, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị quýSở thực hiện một số công việc như sau:

1. Lập kế hoạch triển khai thực hiệnbáo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố cho ý kiến.

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thànhphố chỉ đạo các cơ quan liên quan tuyên truyền để người lao động và người sửdụng lao động biết các quy định trên của nhà nước;

3. Chủ trì, phối hợp với các Sở banngành liên quan tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn cho doanh nghiệp và đại diện ngườilao động về nội dung của các văn bản trên để doanh nghiệp lập phương án điềuchỉnh tiền lương và công bố cho người lao động biết trước ngày 01 tháng 01 năm2008; hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng thang lương, bảng lương theo quy định tạiThông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH nêu trên.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểmtra việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động, trong tập trung vào cácdoanh nghiệp mà người lao động có thu nhập thấp, chưa có tổ chức công đoàn, lợiích của người lao động chưa được bảo đảm để có biện pháp giúp đỡ doanh nghiệpkhắc phục; yêu cầu doanh nghiệp thực hiện việc trả lương, trả thưởng đầy đủ chongười lao động trong dịp Tết dương lịch và Tết âm lịch năm 2008; không để xảyra tranh chấp lao động và đình công, nhất là vào thời điểm trước và sau Tết âmlịch.

5. Tổng hợp, báo cáo kịp thời về BộLao động – Thương binh và Xã hội những vướng mắc trong quá trình triển khai thựchiện.

Đề nghị đồng chí quan tâm chỉ đạo thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TLTC..

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân