BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4752/LĐTBXH-TL
V/v chế độ nâng bậc lương

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Công ty Thương mại - Dịch vụ Cảng Sài Gòn

Trả lời công văn số 281/SPTS ngày 6tháng 11 năm 2007 của quý Công ty về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thươngbinh và Xã hội có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang thương, bảng lương và chế độphụ cấp lương trong các công ty nhà nước thì nguyên tắc và điều kiện để nâng bậclương cho người lao động thực hiện theo Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều củaNghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối vớingười lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước. Riêng về điều kiện để xétnâng bậc lương hàng năm đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ thì phải cóthời gian giữ bậc lương hiện hưởng tại doanh nghiệp ít nhất 3 năm (đủ 36 tháng)đối với các ngạch từ chuyên viên, kinh tế viên, kỹ sư đến chuyên viên cao cấp,kinh tế viên cao cấp, kỹ sư cao cấp và có ít nhất 2 năm (đủ 24 tháng) đối vớicác ngạch từ cán sự, kỹ thuật viên trở xuống đến nhân viên phục vụ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội, đề nghị Công ty Thương mại - Dịch vụ Cảng Sài Gòn thực hiệnđúng theo quy định của Nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Hàng hải VN;
- Lưu VP, Vụ TLTC..

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân