BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 4753/LĐTBXH-KHTC
V/v: Khóa sổ kế toán và lập báo cáo quyết toán ngân sách năm 2007

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trựcthuộc Bộ

Tiếp theo Côngvăn số 4025/LĐTBXH-KHTC ngày 02/11/2007 của Bộ về quyết toán ngân sách năm2007, Bộ đề nghị đơn vị thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Đẩy nhanhtiến độ chi tiêu, thanh toán kinh phí đó tạm ứng với Kho bạc nhà nướctrước khi khóa sổ kế toán cuối năm.

2. Thực hiệncông tác khoá sổ kế toán cuối năm và lập, báo cáo quyết toán năm 2007 theohướng dẫn tại Thông tư số 101/2005/TT-BTC ngày 17/11/2005 của BộTài chính về hướng dẫn công tác khoá sổ kế toán cuối năm và lập báo cáo quyếttoán ngân sách nhà nước hàng năm; Công văn số 16695/BTC-NSNN ngày 28/12/2006của Bộ Tài chính về việc xác nhận số dư kinh phí Ngân sách nhà nước cuối năm;Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xétduyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính,đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp;Công văn số 209/LĐTBXH-KHTC ngày 19/01/2007 của Bộ hướng dẫn về biểu mẫu, thờihạn nộp báo cáo, xét duyệt và thông báo quyết toán năm.

Trường hợp đếnhết thời hạn chi, thanh toán tạm ứng ngân sách 2007 mà vẫn còn dư dự toán và dựtạm ứng thì đơn vị thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 4, điểm 6 mục I của Thôngtư số 101/2005/TT-BTC nờu trờn, gửi hồ sơ vềBộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) đúng thời gian quy định.

3. Đơn vị cầntập trung thực hiện để Báo cáo quyết toán năm của đơn vị gửi về Bộ (Vụ Kếhoạch - Tài chính) đảm bảo yêu cầu về thời gian và chất lượng báo cáo. Trong đócần lưu ý khắc phục tình trạng thiếu báo biểu, nội dung; báo cáo thuyết minhquyết toán phải đánh giá tình hình thực hiện dự toán được giao, nguyên nhântăng, giảm thu, chi đối với từng nhiệm vụ, từng lĩnh vực so với dự toán đượcgiao, thuyết minh đầy đủ nội dung các khoản kinh phí chưa quyết toán chuyển nămsau.

Đề nghị Thủ trưởngđơn vị quan tâm chỉ đạo các đơn vị dự toán trực thuộc, cácbộ phận chuyên môn thuộc đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung trên. Trongquá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Bộ (Vụ Kế hoạch -Tài chính) để hướng dẫn giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KHTC

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNHChu Quang Cường