BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4753/TCT-CS V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2008

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Hậu Giang;- Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ

Trả lời công văn số 115/CV .MĐ ngày18/7/2008 của Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ và công văn số 164/CT-TTHTngày 10/7/2008 của Cục thuế tỉnh Hậu Giang về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệpđối với Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệptại thời điểm cổ phần hoá:

Tại điểm 1 Điều 26 Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ quy định về việc chuyển doanh nghiệpNhà nước thành công ty cổ phần quy định: "Được hưởng ưu đãi về thuế theoquy định của Luật Khuyến khích đầu tư trong nước như đối với doanh nghiệp thànhlập mới mà không cần phải làm thủ tục cấp chứng nhận ưu đãi đầu tư".

Tại khoản 2 Điều 33 Chương V Nghịđịnh số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định về thuế TNDN quyđịnh điều kiện về số lượng lao động để được hưởng ưu đãi thuế TNDN như sau:"Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực mà pháp luật không cấm và có sử dụng sốlao động bình quân trong ít nhất là:

...

c) ở địa bàn khác: 50 người".

Tại khoản 2 Điều 36 Chương V Nghịđịnh số 164/2003/NĐ-CP (nêu trên) quy định: "Được miễn thuế 02 năm, kể từkhi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 03 năm tiếp theo đốivới cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vựcquy định tại Danh mục A Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này hoặc đápứng điều kiện về sử dụng lao động quy định tại Điều 33 của Nghị địnhnày".

Căn cứ các quy định trên, trường hợpCông ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ là doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hóa năm2005; có ngành nghề sản xuất đường từ nguồn nguyên liệu mía, không thuộc Danhmục A "Ngành nghề, lĩnh vực được ưu đãi đầu tư, ban hành kèm theo Nghịđịnh số 164/2003/NĐ-CP ; hai nhà máy sản xuất đặt tại thị xã Vị Thanh và thị xãNgã Bảy, tỉnh Hậu Giang đều không thuộc địa bàn khuyến khích đầu tư quy địnhtại Danh mục B và Danh mục C ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP không thuộc đô thị loại đặc biệt và loại 1; Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơđáp ứng được điều kiện sử dụng lao động trên 50 người thì được miễn thuế TNDN02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 03năm tiếp theo. Công ty không được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế TNDN theo quyđịnh tại Điều 35 Chương V Nghị định số 164/2003/NĐ-CP .

2. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệptừ kỳ tính thuế năm 2007:

Tại điểm 4 Phần H Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định về thuế TNDN hướng dẫn:

"Công ty cổ phần thành lập từcổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhtừ ngày Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ có hiệu lựcthi hành đến trước ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì ápdụng điều kiện ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP; mức ưu đãivà thời gian ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở kinh doanh mớithành lập theo quy định tại Thông tư này.

Công ty cổ phần thành lập từ cổ phầnhoá doanh nghiệp nhà nước được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trướcngày Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 có hiệu lực thi hành tiếp tụchưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian còn lại".

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợpCông ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ thành lập từ cổ phần hoá doanh nghiệp Nhànước được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 29/4/2005, trước ngàyNghị định số 108/2006/NĐ-CP (nêu trên) có hiệu lực thi hành, thì tiếp tục hưởngưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếtỉnh Hậu Giang và Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ biết và căn cứ vào điềukiện thực tế của Công ty để thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Phạm Duy Khương