BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4754/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với dịch vụ tài chính phái sinh

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1008/IRS của Công tyErnst & Young về chính sách thuế đối với giao dịch hoán đổi lãi suất, côngvăn không số ngày 18/11/2008 của các ngân hàng ANZ, Citi, HSBC, StandardChartered về chính sách thuế đối với các dịch vụ tài chính phái sinh. Về vấn đềnày, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo các quy định của pháp luật về thuế Thu nhập doanhnghiệp thì cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Namnhưng không có tư cách pháp nhân tại Việt Nam, có thu nhập phát sinh tại ViệtNam thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày11/01/2005 của Bộ Tài chính. Vì vậy, căn cứ theo Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêutrên thì ngân hàng nước ngoài có phát sinh thu nhập tại Việt Nam đối với dịchvụ tài chính phái sinh (trong đó bao gồm thu nhập đối với phần chênh lệch giữahai giao dịch cấu thành trong giao dịch hoán đổi lãi suất) thuộc đối tượng chịuthuế tại Việt Nam.

Trong quá trình hội nhập Kinh tế Thế giới, các dịch vụ tàichính phái sinh đang ngày càng phát triển và là lĩnh vực mới trong hoạt độngNgân hàng tại Việt Nam. Nhưng chính sách thuế đối với giao dịch tài chính pháisinh vẫn chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể.

Riêng đối với giao dịch hoán đổi lãi suất, căn cứ theo Quyếtđịnh số 62/2006/QĐ-NHNN ban hành ngày 29/12/2006 thì mục đích của hoán đổi lãisuất là giúp các Ngân hàng và doanh nghiệp phòng ngừa, hạn chế rủi ro do biếnđộng của lãi suất thị trường. Trong giao dịch hoán đổi lãi suất không thực sựtồn tại việc cho vay, mục đích của các bên tham gia hợp đồng giao dịch hoán đổilãi suất không phải tạo ra mối quan hệ vay và cho vay mà nhằm mục đích phòngngừa và hạn chế rủi ro.

Theo ý kiến của Tổng cục Thuế thì thu nhập từ các dịch vụtài chính phái sinh nói chung và thu nhập từ dịch vụ hoán đổi lãi suất mà cácNgân hàng nước ngoài thu được thuộc đối tượng chịu thuế TNDN tại Việt Nam theoquy định tại Thông tư số 05/2005//TT-BTC nêu trên.

Để có cơ sở hướng dẫn chính sách thuế đối với các dịch vụtài chính phái sinh, Tổng cục Thuế đề nghị quý Ngân hàng cho ý kiến về nguyêntắc xác định doanh thu, thu nhập của dịch vụ tài chính phái sinh và chính sáchthuế áp dụng đối với dịch vụ tài chính phái sinh nói chung.

ý kiến xin gửi về Tổng cục Thuế (Ban Chính sách Thuế), 123Lò Đúc, Hà Nội trước ngày 17/12/2008.

Xin cảm ơn sự phối hợp và mong sớm nhận được ý kiến trả lờicủa Quý Ngân hàng./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương