BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4759/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với mặt hàng là bao bì luân chuyển.

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2008

Kính gửi:Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trảlời công văn số 1722/HQĐN-NV ngày 20/08/2008 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai vềviệc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đềnghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện thủ tục hải quan đốivới mặt hàng là bao bì luân chuyển theo nội dung quy định tại công văn số 4103/TCHQ-KTTT ngày 20/07/2007 của Tổng cục Hải quan. Theo đó, bãi bỏ điểm 2công văn số 3380/TCHQ-KTTT ngày 18/07/2008 của Tổng cục Hải quan.

Đềnghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện nội dung trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu