BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4782/TCT-TNCN
V/v chế độ phụ cấp khu vực

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Công ty TNHH mía đường Nghệ An TATE& LYLE

Trả lời công văn số 08238/NATL ngày 11/9/2008 của Công tyTNHH mía đường Nghệ An TATE & LYLE về việc đề nghị giải quyết chế độ phụcấp khu vực không chịu thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Theo công văn số 376 CT/QDSX ngày 7/10/1997 của Cục thuếtỉnh Nghệ An trả lời thư đề ngày 10/7/1997 về việc xin được xác nhận phần phụcấp thu hút và phụ cấp khu vực của cán bộ công nhân viên mía đường làm việc tạihuyện Quỳ Hợp Nghệ An, được loại trừ không đưa vào thu nhập chịu thuế thì:"... phần phụ cấp thu hút và phụ cấp khu vực không thuộc diện thu nhậpchịu thuế, nhưng tỷ lệ hai loại phụ cấp này tính trên lương cơ bản, yêu cầuCông ty thực hiện đúng theo các văn bản hiện hành của Chính phủ Việt Nam, đúngvới địa bàn công nhân viên công ty làm việc".

Như vậy, Cục thuế tỉnh Nghệ An đã yêu cầu Công ty thực hiệntính tỷ lệ phụ cấp khu vực và phụ cấp thu hút theo đúng các văn bản quy địnhhiện hành của Chính phủ Việt Nam. Cục thuế tỉnh Nghệ An không trả lời đồng ývới cách tính phụ cấp khu vực, phụ cấp thu hút như công văn số 08238/NATL ngày11/9/2008 của Công ty đã nêu.

2. Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT /BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 5/01/2005 hướng dẫn chế độ phụ cấp khuvực và Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT /BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 5/01/2005 hướngdẫn chế độ phụ cấp thu hút áp dụng cho cán bộ công chức, viên chức, cán bộchiến sĩ trong lực lượng vũ trang, các cá nhân làm việc trong các công ty nhànước. Để đảm bảo công bằng và bình đẳng về nghĩa vụ thuế đối với các cá nhân cùnglàm việc trong lĩnh vực, ngành nghề như nhau, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1575/TCT-TNCN ngày 23/4/2008 trả lời Công ty: Mức phụ cấp khu vực, phụ cấp thuhút được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân được xác địnhtheo mức quy định tại Thông tư số 10/2005/TTLT /BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT và Thông tưliên tịch số 11/2005/TTLT/BNV-BLĐTBXH-BTC nêu trên, các khoản chi trả phụ cấpkhu vực và phụ cấp thu hút vượt mức quy định tại các Thông tư này phải tổng hợpvào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

3. Căn cứ Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 5/12/2007 sửađổi Thông tư số 13/2003/BLĐ và Thông tư số 14/2003/BLĐ của Bộ Lao động Thươngbinh và xã hội hướng dẫn thực hiện NĐ số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 củaChính phủ về tiền lương thì: Doanh nghiệp được quyền quy định các khoản phụ cấplương hoặc áp dụng chế độ phụ cấp lương do Chính phủ quy định đối với các côngty nhà nước để thu hút hoặc khuyến khích người lao động làm nghề, công việc đòihỏi trách nhiệm cao hơn hoặc trong điều kiện, môi trường lao động độc hại, nguyhiểm hơn nhưng chưa được xác định trong các mức lương của thang lương, bảnglương do doanh nghiệp xây dựng.

Tuy nhiên theo quy định tại điểm 2.1, mục I Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháplệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thì: khoản phụ cấp lương nêutrên do đơn vị tự xây dựng nhằm thu hút lao động hoặc khuyến khích người laođộng làm nghề được cộng chung vào thu nhập chịu thuế thu nhập đối với người cóthu nhập cao.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH mía đường Nghệ AnTATE&LYLE biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải