BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4784/TCT-CS
V/v Thuế TNDN đối với Nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 2430/CT-TTHTngày 22/10/2007 của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc chính sách thuế đối với VPĐiều hành dự án Nittsu DQR Site Office, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3, Mục I, Phần B Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ áp dụng đối vớitổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoàikinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam hướng dẫn:“Đối với nhàthầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam, thựchiện được chế độ hóa đơn, chứng từ phản ánh trên sổ kế toán đầy đủ về doanh thuhàng hóa dịch vụ bán ra; giá trị hàng hóa và dịch vụ mua vào, thuế GTGT đầu ra,thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, thuế GTGT phải nộp thì nhà thầu nước ngoài,Nhà thầu phụ nước ngoài đăng ký với cơ quan thuế để thực hiện nộp thuế GTGTtheo phương pháp khấu trừ như hướng dẫn tại điểm 1, Mục I, Phần B Thông tư nàyvà nộp thuế TNDN như hướng dẫn tại điểm 2, Mục II, Phần B Thông tư này”.

Theo báo cáo của Cục thuế tại công vănsố 2430/CT-TTHT nêu trên, trường hợp của Văn phòng điều hành dự án Nittsu DQRSite Office thuộc Công ty Nippon Express Co, Ltd (Nhật Bản) là nhà thầu phụ nướcngoài thực hiện Hợp đồng lắp đặt thiết bị lọc dầu thuộc Dự án Nhà máy lọc dầu DungQuất tại Quảng Ngãi. Nhà thầu Nittsu DQR Site Office thực hiện chế độ kế toándoanh nghiệp Việt Nam theo công văn số 357/BTC-CĐKT ngày 08/01/2007 của Bộ Tàichính.

Căn cứ hướng dẫn trên và trường hợpcủa Văn phòng điều hành dự án Nittsu DQR Site Office có cơ sở thường trú tại ViệtNam, thực hiện chế độ kế toán Việt Nam thì Nhà thầu Nittsu DQR Site Office đượcthực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và nộp thuế TNDN theo phươngpháp ấn định như hướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế QuảngNgãi biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương