VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 4788/VPCP-KTN
V/v đầu tư hạng mục xử lý sạt lở hai bờ hạ lưu đập chính, hồ chứa nước Định Bình, tỉnh Bình Định.

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Xét đề nghị của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 1873/BNN-XD ngày 03 tháng 7 năm2008 về việc đầu tư hạng mục xử lý sạt lở hai bờ hạ lưu đập chính Hồ chứa nướcĐịnh Bình, tỉnh Bình Định, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn căn cứ thẩm quyền và quy định hiện hành quyết định việc đầu tư hạngmục xử lý sạt lở hai bờ hạ lưu đập chính, bảo đảm an toàn công trình hồ chứanước Định Bình theo quy định tại Quyết định số 349/QĐ-TTg ngày 7 tháng 4 năm2004 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan biết,thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; các Vụ: KTTH, ĐP, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMVăn Trọng Lý