BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4794/TM-ĐốI TƯợNG
Về dự án đầu tư 100% vốn nước ngoài Công ty ASIA MED Vietnam

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2002

Kính gửi:

Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Đồng kính gửi

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Bộ Thương mại nhận được công văn số 34/KHĐT-ĐTNN ngày 7/11/2002 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về góp ý về dự án thành lập Công ty TNHH ASIA MED Vietnam 100% vốn nước ngoài để thực hiện kinh doanh dịch vụ. Sau khi nghiên cứu hồ sơ dự án, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1- Về quy trình thẩm định cấp GPĐT:

Quy định về Thẩm định để quyết định đầu tư đối với các dự án đến nay đã được cải tiến đảm bảo nhanh, minh bạch nhằm thu hút đầu tư, tuy vậy phải đảm bảo thẩm định kỹ, đúng các quy định pháp luật và lộ trình mở cửa Việt Nam đã cam kết tại các hiệp định song phương, đa phương.

Theo Điều 110 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ thì "Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh gửi hồ sơ tới Bộ, ngành liên quan để lấy ý kiến" và "trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ các Bộ, ngành có ý kiến bằng văn bản gửi về Uỷ ban nhân dân tỉnh về nội dung dự án thuộc phạm vi quản lý của mình".

Như vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội không được trực tiếp gửi hồ sơ thẩm định dự án đầu tư cho các Bộ, ngành để lấy ý kiến và không được tự quy định về thời gian thẩm định khác với quy định của Nghị định 24/2000/NĐ-CP (công văn 34/KTĐT-ĐTNN ngày 07/11/2002 của Sở KHĐT đã quy định cho Bộ Thương mại "trong 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án nếu quá thời gian trên mà không có ý kiến góp ý thì xin được hiểu rằng Quý cơ quan đã chấp thuận dự án").

Bộ Thương mại lưu ý để Sở KHĐT thành phố Hà Nội rút kinh nghiệm và thực hiện đúng quy trình thẩm định dự án đã quy định tại Nghị định 24/2000/NĐ-CP đảm bảo thẩm định dự án đúng trách nhiệm:

2- Về nội dung dự án Công ty ASIA MED Vietnam:

Mục tiêu đầu tư của Công ty này thuộc lĩnh vực dịch vụ:

2.1- Về cho thuê thiết bị y khoa (lcssing):

Căn cứ điều 1 Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính thì đây là hoạt động tín dụng, và theo Điều 8 khoản 2 Nghị định này "Bên nước ngoài phải được tổ chức có thẩm quyền theo quy định của Luật pháp nước ngoài cho phép hoạt động cho thuê tài chính tại Việt Nam". Hồ sơ của nhà đầu tư chưa đủ các điều kiện nêu tại Nghị định số 16/2001/NĐ-CP về cho thuê thiết bị.

Mặt khác, thiết bị máy móc để cho thuê không phải là thiết bị máy móc sản xuất đơn thuần mà là thiết bị y tế (máy nghiền sỏi thận) phải được Bộ Y tế cho phép nhập khẩu và sử dụng.

2.2- Dịch vụ bảo trì, cải tiến và phát triển toàn bộ thiết bị g khoa dành cho người và các dịch vụ sau bán hàng. Theo nghiên cứu khả thi của dự án thì không nói gì đến hoạt động này mà chỉ có hoạt động cho thuê.

2.3- Về thời gian hoạt động: Theo Giấy xác nhận của Phòng Thương mại Bang Delaware ngày 15/7/2002 thì thời hạn hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài Công ty ASIA MED, LLC Hoa Kỳ là đến 2032. Như vậy thời gian hoạt động của doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam không thể kéo dài 40 năm như đề nghị của Công ty.

Trên đây là ý kiến của Bộ Thương mại để Uỷ ban nhân dân Hà Nội nghiên cứu yêu cầu chủ đầu tư bổ sung các văn bản cần thiết phù hợp với quy định tại Nghị định số 16/2001/NĐ-CP .

K/T. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Như Đính