TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4801 TCHQ/GSQL
V/v mã số nguyên liệu “Scheppes Soda chanh”

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3006/BV-04 ngày 14/9/2004 của Công ty TNHH nước giải khát Coca- Cola Việt Nam khiếu nại xin xếp lại mã số nguyên liệu sản xuất “Scheweppes lime Soda phần I” theo Tờ khai nhập khẩu số 10878/NK /ĐT/KD ngày 17/5/2004 tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (theo trình bày trong công văn nêu trên, công ty đã không thông tin cụ thể địa điểm Chi cục nhập khẩu đối với lô hàng). Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ mục C và D quy định tại Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện phân loại hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2003; Căn cứ Quyết định 1711/TCHQ-QĐ-GSQL ngày 18/12/2003 của Tổng cục Hải quan ban hành quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong ngành Hải quan về việc thực hiện phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; Công văn 3991/TCHQ-GSQL ngày 26/8/2004 của Tổng cục Hải quan về công tác phân loại hàng hoá, yêu cầu Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra lại và trả lời Công ty theo thẩm quyền và trình tự khiếu nại.

Trường hợp có vướng mắc thì báo cáo, đề xuất để Tổng cục Hải quan có chỉ đạo kịp thời./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh