TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4802/TCHQ-GSQL
V/v gia hạn thời gian hoạt động Kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2004

Kính gửi:

Công ty Liên doanh vận tải hỗn hợp Việt – Nhật số 2
Đức Giang, Gia lâm, Hà Nội

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 847/CTLD ngày 25/9/2004 của Công ty Liên doanh vận tải hỗn hợp Việt - Nhật số 2 xin gia hạn hoạt động Kho ngoại quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đồng ý gia hạn lần hai thời gian hoạt động Kho ngoại quan của Công ty theo Giấy phép số 1785/TCHQ-QĐ-GSQL ngày 30 tháng 12 năm 2003 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2004. Nếu quá thời hạn cho phép trên, Công ty không đưa Kho ngoại quan vào hoạt động thì Tổng cục Hải quan sẽ thực hiện việc rút giấy phép.

Tổng cục trả lời để Công ty biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh