TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4811 TCHQ/KTTT
V/v thời hạn nộp hồ sơ xét hoàn thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Cục Hải quan Cao Bằng

Trả lời công văn số 503/HQCB-NV ngày 16 tháng 7 năm 2004 của Cục Hải quan Cao Bằng về thời hạn nộp hồ sơ xét hoàn thuế, không thu thuế đối với hàng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có công văn hướng dẫn số 2163/TCHQ-KTTT ngày 16 tháng 5 năm 2002 về xử lý hồ sơ hoàn thuế nộp quá thời hạn quy định và công văn số 2218 TCHQ/KTTT ngày 19 tháng 5 năm 2004 về xử phạt vi phạm hành chính đối với việc nộp hồ sơ xin hoàn thuế. Theo hướng dẫn tại các công văn này, thì tuỳ theo mức độ vi phạm của việc chậm nộp hồ sơ xin hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu sẽ bị xử phạt theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 12c Nghị định số 16/CP ngày 20 tháng 3 năm 1996 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 3 Nghị định số 54/1998/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ); việc xử phạt vi phạm hành chính được tiến hành đối với hành vi vi phạm và một hành vi vi phạm chỉ bị xử phạt một lần.

Trường hợp Cục Hải quan Cao Bằng nêu tại công văn số 503/HQCB-NV ngày 16/7/2004 vi phạm thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế quy định tại Thông tư số 172/1998/TT /BTC ngày 22 tháng 12 năm 1998 của Bộ Tài chính, do vậy yêu cầu Cục Hải quan Cao Bằng căn cứ hướng dẫn tại các công văn trên để chỉ đạo thực hiện - thống nhất tại địa phương.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Cao Bằng biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An