BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số 4820/TCT-CS
Về việc thuế suất thuế GTGT đối với bông sơ chế

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:Cục thuế tỉnh Nam Định

Trả lời công văn 3403/CT-TTHT ngày 10/10/2007 của Cục thuế tỉnh Nam Định về việc thuế suất thuếGTGT đối với bông sơ chế, Ban Chính sách thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đãcó công văn số 2858/TCT-PCCS ngày 10/08/2006 về việc hướng dẫn thuế suất thuế GTGTđối với bông. Tại công văn này, tham khảo ý kiến của Tập đoàn dệt may Việt Nam,Tổng cục Thuế đã hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT và cách phân biệt bông sơ chếvà bông đã chế biến.

Theo hướng dẫn tạicông văn 2858/TCT-PCCS nêu trên và Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh mục biểuthuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày24/06/2007 của Bộ Tài chính thì việc áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% đối với mặthàng Bông Mỹ (tên trên hợp đồng ngoại là Raw cotton; tên trên Tờ khai hàng hóanhập khẩu là “Xơ bông, chưa chải thô hoặc chưa chải kỹ”, mã hàng 5201.00.00) ởcả khâu nhập khẩu và kinh doanh nội địa là đúng quy định.

Về ý kiến của Cụcthuế tỉnh Nam Định bổ sung mã hàng hóa “Bông sơ chế” vào Biểu thuế suất thuếGTGT theo Danh mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Tổng cục Thuế sẽ có văn bảnchuyển Vụ Chính sách thuế nghiên cứu và hướng dẫn chung cơ quan thuế và cơ quanhải quan thực hiện thống nhất.

Ban Chính sáchthuế thông báo để Cục thuế tỉnh Nam Định được biết./.

Phạm Đình Thi

(đã ký)