BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 483/TCHQ-GSQL
V/v: Hướng dẫn thủ tục hải quan.

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

Công ty Mitsui & Co.Vietnam LTD
(Địa chỉ: 23 Phan Chu Trinh, Hà Nội)

Trả lời công văn số SA/LT/736ngày 08/01/2008 của Công ty Mitsui & Co.Vietnam LTD đề nghị về thủ tụchải quan đối với việc nhập khẩu hàng hóa do Công ty thực hiện cho doanhnghiệp chế xuất (DNCX), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 5, Nghịđịnh 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một sốđiều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hảiquan thì người khai hải quan gồm: Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu,Tổ chức được chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác …

Do vậy, trong trường hợp trênnếu Quý Công ty được DNCX ủy quyền nhập khẩu hàng hóa cho DNCX theo quyđịnh của pháp luật thì Công ty được làm thủ tục hải quan theo quy định vàDNCX hưởng chính sách thuế đối với DNCX. Sau khi hoàn thành thủ tụcthông quan hàng hóa, việc Công ty đưa hàng nhập khẩu về thẳng kho củaDNCX hay kho thông thường sau đó mới chuyển đến DNCX là do thỏa thuận giữaCông ty và DNCX. DNCX phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sửdụng, quản lý và thanh khoản với cơ quan hải quan đối với hàng hóa nhậpkhẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời đểCông ty được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc