BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4835/TCT-CS
V/v ủy nhiệm thu thuế, phí cho tổ chức, cá nhân

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 2333/CT-TCCB ngày 26/9/2008 của Cục thuếtỉnh đồng Tháp xin ý kiến chỉ đạo công tác ủy nhiệm thu thuế, phí, lệ phí, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1, điểm 2 Mục I Phần D Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý thuế quy định. "Cơ quanthuế uỷ nhiệm cho tổ chức, cá nhân thực hiện thu một số khoản thuế thuộc phạmvi quản lý của cơ quan thuế sau đây:

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

- Thuế nhà đất;

- Thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán;

- Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Đối với các loại thuế khác, nếu cơ quan thuế uỷ nhiệm cho tổchức, cá nhân khác thu thì phải được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Tàichính."

Điểm 2 Mục I phần D quy định: "Việc ủy nhiệm thu thuếphải được thực hiện thông qua hợp đồng giữa thủ trưởng cơ quan quản lý thuế vớiđại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức hoặc trực tiếp với cá nhân được uỷ nhiệmthu thuế."

Căn cứ quy định trên và đối chiếu với tình hình thực tế, Cụcthuế chỉ đạo Chi cục thuế thực hiện ủy nhiệm thu theo quy định. Việc ủy nhiệmthu thuế phải được thực hiện thông qua hợp đồng giữa Chi cục trưởng Chi cụcthuế với đại diện hợp pháp của tổ chức ủy nhiệm thu.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương