BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc******

Số: 4844/TCT-QLN
V/v: Xóa nợ thuế theo TT số 32/2002/TT-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Yên Bái

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 289/CT-THDT ngày 4/6/2007 và công văn số 459/CT-THNVDT ngày 17/8/2007 của cụcThuế tỉnh Yên Bái về việc đề nghị xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN choCông ty May xuất khẩu tỉnh Yên Bái, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 1.1a, mụcIV phần B Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện Quyết định số 172/2001/QĐ-TTg ngày 5/11/2001 của Thủ tướng Chính phủvề việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN đốivới những doanh nghiệp, cơ sở SXKD có khó khăn do nguyên nhân khách quan thì:doanh nghiệp Nhà nước thuộc đối tượng được giao bán theo Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999 của Chính phủ được xóa nợ thuế và các khoản phảinộp NSNN khi cócác khoản phải trả lớn hơn giá trị tài sản của doanh nghiệp hoặclớn hơn số tiền thu từ bán doanh nghiệp.

Theo hồ sơ đề nghị xóa nợ thuế vàcác khoản phải nộp NSNN của Công ty May xuất khẩu tỉnh Yên Bái thì tình hình nợphải trả và giá trị tài sản của Công ty như sau:

- Tổng giá trị tài sản: 3.801.683.707đồng

- Tổng nợ phải trả: 3.643.155.994đồng (bao gồm cả nợ lãi vay ngân hàng và nợ thuế)

Như vậy, các khoản phải trả củaCông ty nhỏ hơn giá trị tài sản của Công ty. Vì vậy Công ty không thuộc đốitượng xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN theo hướng dẫn tại Thông tư số32/2002/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếtỉnh Yên Bái biết và thông báo cho đơn vị./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty May xuất khẩu tỉnh Yên Bái
- Lưu: VT, QLN(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến