BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 4851/TCT-CS
V/v: chi phí phát sinh trước khi ký hợp đồng

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời công văn số 5089/CT-TTr2 ngày 24/10/2007 của cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hỏi về việc hạch toán chiphí phát sinh trước khi ký hợp đồng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanhnghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì chi phí hợplý là chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầy đủ hóa đơn,chứng từ.

Trường hợp, Công ty TNHH Chống ănmòn 126.3 (Công ty) là nhà thầu phụ thực hiện hoạt động xây dựng để bên giaothầu đánh giá chất lượng thi công và tiến độ thi công, sau đó mới ký hợp đồngthì chi phí phát sinh trước khi ký hợp đồng vẫn được tính vào chi phí hợp lý.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương