BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 4856/TCT-CS
V/v: trừ tiền bồi thường đất vào tiền sử dụng đất phải nộp

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời Công văn số 4605/CT-THDTngày 12/7/2007 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương hỏi về khấu trừ tiền bồi thườngđất, hỗ trợ đất vào tiền sử dụng đất phải nộp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái địnhcư khi Nhà nước thu hồi đất, đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm b, Khoản 1, Điều4 số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ, quy định:“1. Nhà nước tổchức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng:

a) Tổ chức được Nhà nước giaođất không thu tiền sử dụng đất thì tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư vàkinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định củaNghị định này được tính vào vốn đầu tư của dự án;

b) Tổ chức, cá nhân được Nhànước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất đã ứng trước tiền để thựchiện việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thì được trừ số tiền đã bồithường về đất, hỗ trợ về đất vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp choNhà nước; mức được trừ không vượt quá số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phảinộp;”

- Tại điểm c, Khoản 1, Điều 9 Nghịđịnh số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đấtquy định”c) Diện tích đất sử dụng để xây dựng các công trình kết cấu hạtầng chung theo dự án cấp có thẩm quyền phê duyệt, không thu tiền sử dụng đất”.

Căn cứ các quy định trên, cơ sởkinh doanh được Nhà nước giao đất để thực hiện dự án kinh doanh kết cấu hạ tầngkhu công nghiệp, đã ứng trước tiền bồi thường thiệt hại đất, hỗ trợ đất chongười có đất bị thu hồi trên toàn bộ diện tích đất của dự án thì chỉ được trừvào tiền sử dụng đất phải nộp Ngân sách nhà nước đối với số tiền bồi thườngthiệt hại về đất tính trên diện tích đất thuộc diện nộp tiền sử dụng đất. Sốtiền bồi thường đất, hỗ trợ đất thuộc diện tích đất không phải nộp tiền sử dụngđất, cơ sở kinh doanh hạch toán vào vốn đầu tư của dự án.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếđược biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, Cục QLCS;
- Ban PC, HT, TTTĐ
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương