BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 4858/TCT-CS
V/v: xác định đối tượng được hưởng ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Bộ Công thương.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 13/FMV ngày 5/9/2007, số 19/FMV ngày 6/11/2007 và số 21/FMV ngày 12/11/2007 củaCông ty TNHH Furniweb (Việt Nam) về việc xác định ưu đãi thuế TNDN. Về vấn đềnày, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2, Điều 46 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế TNDN hướng dẫn:“Bãi bỏ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứngđiều kiện về sử dụng nguyên liệu trong nước, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệpdo đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu của hoạt động dệt, may quy định tại cácvăn bản pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, về khuyến khích đầu tưtrong nước, về thuế thu nhập doanh nghiệp và văn bản pháp luật về đầu tư kể từnăm tính thuế 2007”.

Công ty TNHH Furniweb (Việt Nam)được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy phép đầu tư số 1811/GP ngày 16/1/1997 vàBan Quản lý các KCN Đồng Nai cấp Giấy phép đầu tư điều chỉnh số 1811/GP ĐC5 -BKH-ĐN ngày 14/11/2002 với mục tiêu sản xuất dây thun và dây đai.Theo quy định tại GPĐT, Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN bằng 10% thu nhậpchịu thuế, miễn thuế TNDN trong 04 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo do đạt đồng thời 2 điều kiện trongdanh mục dự án khuyến khích đầu tư là xuất khẩu trực tiếp 50% sản phẩm và sảnphẩm của doanh nghiệp là sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm sợi các loại, vải đặcbiệt dùng trong ngành công nghiệp.

Theo ý kiến của Bộ Công nghiệp (naylà Bộ Công thương) tại công văn số 3774/CV-CNCL ngày 30/9/2002 xác nhận sản phẩmdây đai thuộc nhóm vải dệt thoi đặc biệt do Công ty sản xuất thì “Dây đai chịulực là sản phẩm được sản xuất từ sợi Polypropylane và cao su theo công nghệ dệtthoi đặc biệt, hiện đang được nhiều ngành sản xuất hàng tiêu dùng, thể thao,nội thất … sử dụng. Dây đai chịu lực là sản phẩm thuộc chương các loại vải, dệtthoi đặc biệt và có thể được xếp theo quy định tại mục II, Phụ lục I của Nghịđịnh 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000”

Để có cơ sở hướng dẫn chính sáchthuế đối với trường hợp này theo đúng quy định, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3153/TCT-CS ngày 7/8/2007 gửi quý Bộ xin ý kiến về sản phẩm dây đai và sợi thundo Công ty sản xuất có thuộc nhóm sản phẩm dệt may thuộc đối tượng áp dụng củaNghị định số 24/2007/NĐ-CP nêu trên không. Và quý Bộ đã có công văn số 0298/BCT-TDTP ngày 17/8/2007 có ý kiến trả lời, cụ thể:

“1. Sản phẩm dây đai là sản phẩmdệt thoi đặc biệt đã được Bộ Công nghiệp xác nhận tại công văn số 3774/CV-CNCL ngày 30/9/2002.

2. Sản phẩm dây đai và sợi thunlà sản phẩm được sử dụng chủ yếu để làm nguyên phụ liệu cho ngành Da giày”.

Căn cứ vào ý kiến nêu trên của quýBộ, Tổng cục Thuế đã có công văn hướng dẫn Công ty TNHH Furniweb (Việt Nam)không được tiếp tục hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuấtkhẩu của hoạt động dệt may, kể từ năm tính thuế 2007. Tuy nhiên, Công ty tiếptục có công văn giải trình sản phẩm “ dây đai và sợi thun” của Công ty khôngthuộc nhóm sản phẩm dệt may thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 nêu trên và kiến nghị tiếp tục được hưởng các ưuđãi về thuế TNDN theo quy định tại Giấy phép đầu tư điều chỉnh số1811/GPĐC5-BKH-ĐN nhất là ý kiến giải trình của Công ty tại công văn số21/FMV ; trong quá trình lập hồ sơ xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín theo vănbản thông báo số 32/TB-BCT ngày 14/9/2007 của Bộ Công thương, Sở Thương mại –Du lịch Đồng Nai đã có ý kiến sản phẩm dây đai thun được sản xuất từ sợi cao suvà sợi nhựa do Công ty sản xuất không thuộc nhóm các mặt hàng xuất khẩu (trongđó có sản phẩm dệt may) để doanh nghiệp sản xuất được xét chọn.

Để có cơ sở xem xét, hướng dẫnchính sách ưu đãi thuế TNDN đối với trường hợp của Công ty TNHH Furniweb (ViệtNam) và một số trường hợp tương tự khác, Tổng cục Thuế kính đề nghị quý Bộ xemxét và cho ý kiến cụ thể về loại sản phẩm dệt may nào thuộc đối tượng điềuchỉnh theo quy định của Nghị định số 24/2007/NĐ-CP nêu trên và cụ thể đối vớitrường hợp này. Ý kiến xin gửi về Tổng cục Thuế trước ngày 28/11/2007.

Tổng cục Thuế xin gửi kèm theo bảnphtocopy các công văn giải trình của đơn vị.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp táccủa quý Bộ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương