THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 486/TTg-QHQT
V/v Bộ Y tế tiếp nhận Dự án do tổ chức CDC Hoa Kỳ tài trợ

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1875/BKH-KTĐN ngày 20 tháng 3 năm 2008) về việc Bộ Y tế tiếp nhận Dự án"Tăng cường giám sát và phòng chống đại dịch cúm ở người 2007-2012, giaiđoạn II: 2008-2012", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Bộ Y tế tiếp nhận Dự án "Tăng cường giámsát và phòng chống đại dịch cúm ở người 2007-2012-giai đoạn II: 2008-2012"do tổ chức CDC Hoa Kỳ viện trợ không hoàn lại là 2.100.000 USD, trong đó camkết cho năm thứ nhất là 525.000 USD. Vốn đối ứng của Dự án là nhân lực, phòngthí nghiệm hiện có.

2. Bộ Y tế ký kết văn kiện Dự án với bên tài trợ và tổ chứctriển khai thực hiện Dự án theo đúng các quy định hiện hành và lưu ý các ý kiếnnêu tại công văn nói trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: VX, TH;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (3b). 21

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm