BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 4861/TCT-HT
V/v: thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

Trả lời Công văn số 668/CT-KTNBngày 21/9/2007 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về vướng mắc thu tiền sử dụng đất;Tiếp theo công văn số 3054/TCT-HT ngày 1/8/2007, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Tại điểm 1 Điều 4 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấychứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trìnhtự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giảiquyết khiếu nại về đất đai quy định: “Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đãđược cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc chothuê đất thì nghĩa vụ tài chính được xác định theo chính sách và giá đất tạithời điểm có quyết định giao đất hoặc cho thuê đất; trường hợp thời điểm bàngiao đất không đúng với thời điểm ghi trong quyết định giao đất, cho thuê đấtthì nghĩa vụ tài chính được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểmbàn giao đất thực tế”.

Do đó, trường hợp của ông NguyễnThanh Hùng và các hộ gia đình cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninhđược hợp thức hóa đất ở theo Quyết định số 287/QĐ-CT ngày 8/10/1999 của UBNDtỉnh Tây Ninh được giải quyết như sau:

- Trường hợp nếu trong danh sách cụthể kèm theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 287/QĐ-CT ngày 8/10/1999 của UBNDtỉnh Tây Ninh có nêu rõ tên các hộ gia đình được chuyển giao quyền sử dụng đấtchuyên dùng để quy hoạch khu đất ở thì nghĩa vụ tài chính của các hộ gia đìnhnày được áp dụng giá đất theo hướng dẫn tại công văn số 3054/TCT-HT ngày1/8/2007 của Tổng cục Thuế.

- Trường hợp nếu các hộ gia đìnhchưa có tên cụ thể trong danh sách kèm theo Quyết định số 287/QĐ-CT nêu trên,nghĩa là các hộ gia đình chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất ngaytrong năm 1999 thì nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất được xác định theogiá đất do UBND tỉnh Tây Ninh ban hành tại thời điểm người sử dụng đất được nhànước giao đất.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Tây Ninh phốihợp với các ngành có liên quan ở địa phương thực hiện kiểm tra kỹ hồ sơ và giảiquyết cụ thể theo đúng chính sách./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST Cục QLCS; Vụ PC
- Ban PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, HT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương